Συνεργασία με Δημόσιους Φορείς – ΟΤΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ένα από τα πλουσιότερα τμήματα του πλανήτη μας, αλλά χαρακτηρίζεται από μεγάλες εσωτερικές ανομοιογένειες κυρίως στο επίπεδο της οικονομίας και των ευκαιριών ανάμεσα στις περιφέρειές της. Μέσω της Περιφερειακής της πολιτικής, η ΕΕ μεταφέρει πόρους από τις πλουσιότερες προς τις ασθενέστερες περιοχές. Ο κύριος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των μειονεκτούντων περιοχών έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες.

Η εταιρεία μας υποστηρίζει και παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών που απευθύνονται σε:

  • Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς (Υπουργεία, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα κλπ)
  • Οργανισμούς που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα της Οικονομίας μας
  • Τοπικούς Φορείς και Οργανισμούς Ανάπτυξης – Περιφέρειες και Δήμους

 

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουμε είναι άμεσα προσανατολισμένες στην:

  • Ανάπτυξη και υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων
  • Μεταφορά τεχνολογίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Περιφερειών
  • Τεχνική Βοήθεια σε Περιφερειακούς Οργανισμούς που στοχεύουν στη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
  • Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων και Καινοτόμων Στρατηγικών
  • Παροχή συμβουλών υποστήριξης
  • Διαχείριση Έργων και Συντονισμό Δράσεων
  • Προετοιμασία και υλοποίηση προτάσεων έργων για Τοπικούς, Περιφερειακούς και Εθνικούς Φορείς