URBACT III

by filiosgab_j647c827

URBACT III

by

by

 

URBACT III:Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα URBACT III, το οποίο υιοθετήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2014, το νέο πρόγραμμα UBACT III αποβλέπει στη βελτίωση του σχεδιασμού των αειφόρων αστικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης στις πόλεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το πρόγραμμα θα στηριχτεί στα διεθνικά δίκτυα πόλεων για το σχεδιασμό δράσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατόπιν της από 11 Μαρτίου 2015 απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του URBACT III δημοσιεύθηκε η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

1.Γενικά

Το URBACT III είναι ουσιαστικά η τρίτη περίοδος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας που χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) καθώς και από τα κράτη μέλη. Θα διαρκέσει καθ’όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα σήμερα. Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγματα με Ελληνική όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην διαμόρφωση και άσκηση αστικής πολιτικής στην Ευρώπη.

Το URBACT III σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020” με την παροχή ενός μηχανισμού για τους φορείς εκείνους που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της αστικής πολιτικής. Βασικός σκοπός η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση μιας σειράς αναδυόμενων αστικών ζητημάτων, προωθώντας λύσεις για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (οι τρεις προτεραιότητες της Ευρώπης 2020). Αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, όπου η αστική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη. Το πρόγραμμα έχει τέσσερις κύριους στόχους:

Ανάπτυξη Ικανοτήτων: Για να βελτιωθεί η ικανότητα των πόλεων στην διαμόρφωση και διαχείριση βιώσιμων αστικών πολιτικών και πρακτικών με ένα ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο.
Σχεδιασμός Πολιτικής: Για τη βελτίωση του σχεδιασμού των βιώσιμων στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τις πόλεις.
Εφαρμογή Πολιτικής: Για τη βελτίωση της εφαρμογής των ολοκληρωμένων και βιώσιμων αστικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης στις πόλεις
Διαμόρφωση και Ανταλλαγή γνώσεων: Για να εξασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες και οι φορείς λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, έχουν αυξημένη πρόσβαση στη γνώση για όλες τις πτυχές που αφορούν στην αειφόρο αστική ανάπτυξη, προκειμένου να βελτιώσουν τις πολιτικές τους.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, URBACT III θα αναπτύξει τρεις τύπους παρεμβάσεων: Διακρατικές Ανταλλαγές, Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Διάδοση – Διάχυση Γνώσης.

2.Στόχος και προσδοκώμενα αποτελέσματα της πρόσκλησης

Βασικός στόχος των Δικτύων για το Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων των στελεχών των ευρωπαϊκών πόλεων να διαχειριστούν αειφόρες αστικές πολιτικές και ειδικότερα να ενισχύσουν την ικανότητά τους να σχεδιάσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αειφόρος αστική ανάπτυξη.

Λαμβάνοντας μέρος σε αυτά τα δίκτυα, οι πόλεις ανταλλάσουν και μοιράζονται εμπειρίες, προβλήματα και πιθανές λύσεις, δημιουργώντας νέες ιδέες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την αειφόρο αστική ανάπτυξη.

Σε πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενες πόλεις θα πρέπει να εντοπίσουν και να αναδείξουν ένα τοπικό πρόβλημα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δεσμευτούν, εκπονώντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο θα λειτουργήσει τόσο ως κινητήριος μοχλός για την ανταλλαγή και μάθηση πρακτικών όσο και ως συγκεκριμένο αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε αυτό το δίκτυο.

3.Θεματολογία

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα URBACT III, η θεματική κάλυψη του προγράμματος είναι σύμφωνη με τους θεματικούς στόχους της πολιτικής συνοχής της ΕΕ 2014-2020 και συνδέονται με τους πυλώνες της Στρατηγικής ΕΕ2020 για μια καινοτόμο, αειφόρο, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Οι παρεμβάσεις του προγράμματος θα αφορούν στις ακόλουθες θεματικές:

 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

 Ενίσχυση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των ΤΠΕ.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.

 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, την αποτροπή και διαχείριση φυσικών κινδύνων.

 Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των φυσικών πόρων.

 Προώθηση των αειφόρων μεταφορών.

 Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας.

 Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και τη δια βίου μάθηση, δημιουργώντας υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Εκτός των ανωτέρω θεματικών, οι ενδιαφερόμενες πόλεις θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες των υφιστάμενων δικτύων στο πλαίσιο του URBACT II καθώς και άλλων προγραμμάτων (συναφών με τα ανωτέρω θεματικά πεδία).

4.Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο των διακρατικών ανταλλαγών και μαθησιακών δραστηριοτήτων, το πρόγραμμα προσδιορίζει δύο κατηγορίες δικαιούχων: του κύριους δικαιούχους (δήμοι, μητροπολιτικές αρχές) και άλλους δικαιούχους (περιφέρειες, εθνικές αρχές, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα) από τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, την Ελβετία και τη Νορβηγία (κράτη εταίροι).

5.Απαιτήσεις εταιρικού σχήματος

Μόνον πόλεις μπορούν να είναι επικεφαλής εταίροι των δικτύων πόλεων για το σχεδιασμό δράσεων. Αυτή η δυνατότητα περιορίζεται σε ένα και μόνον έργο και όχι σε περισσότερα με εξαίρεση τις πόλεις-εταίρους, οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν σε δύο εγκεκριμένα δίκτυα.

Η δημιουργία αυτής της πολυμερούς διακρατικής συνεργασίας διέρχεται δύο στάδια:

 (α) Αρχική εταιρική σχέση (6 μήνες)

Η διαμόρφωση της αρχικής εταιρικής σχέσης λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της υποβολής της αίτησης. Σε αυτό το στάδιο του κύκλου ζωής του δικτύου, η πολυμερής συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 έως 6 πόλεις από 3 τουλάχιστον κράτη-μέλη. Μάλιστα, η εν λόγω εταιρική σχέση θα πρέπει να προβλέπει τη συμμετοχή τουλάχιστον 2 πόλεων από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Σε αυτό το στάδιο, τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος δίκτυα εισέρχονται σε μια εξάμηνη διαδικασία εμπέδωσης του οράματος και των δράσεων σε συγκεκριμένα πεδία πολιτικής στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης. Εκτός από το όραμα, το δίκτυο διευρύνεται και αποκτά μια συνοχή, ενώ γίνεται παράλληλα η επεξεργασία μιας κοινής μεθοδολογίας για την ανταλλαγή των δράσεων.

(β) Διευρυμένη εταιρική σχέση (24 μήνες)

Στη δεύτερη φάση της δημιουργίας του δικτύου, η εταιρική σχέση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 έως 12 πόλεις από 3 τουλάχιστον κράτη-μέλη. Στην εν λόγω εταιρική σχέση θα πρέπει να προβλέπεται και η συμμετοχή 3 άλλων δικαιούχων και τουλάχιστον 4 εταίρων από λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Σε αυτό το στάδιο, τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης δίκτυα εισέρχονται σε μια 24μηνη φάση υλοποίησης των δράσεων σε διακρατικό και τοπικό επίπεδο.

6.Δράσεις και πακέτα εργασίας

Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των δύο σταδίων οργανώνονται σε πακέτα εργασίας, τα οποία έχουν συγκεκριμένους στόχους, προσδιορισμένες δράσεις και συναφή προσδοκώμενα παραδοτέα.

Στάδιο 1

Πακέτο εργασίας 1: Διοίκηση Έργου και Συντονισμός.
Πακέτο εργασίας 2: Υλοποίηση Έργου

Στάδιο 2

Πακέτο εργασίας 1: Διοίκηση Έργου και Συντονισμός.
Πακέτο εργασίας 2: Διακρατική ανταλλαγή και μάθηση.
Πακέτο εργασίας 3: Αντίκτυπος στην τοπική διακυβέρνηση και στις αστικές πολιτικές.
Πακέτο εργασίας 4: Επικοινωνία και διάχυση (αποτελεσμάτων).

7.Χρηματοδότηση προϋπολογισμού

Η συνολική επιλέξιμη δαπάνη για τα δίκτυα σχεδιασμού δράσεων κυμαίνεται από 600.000€ μέχρι 750.000€. Ο προϋπολογισμός των έργων καθορίζεται από τον αριθμό των εταίρων και τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Οι κατηγορίες των δαπανών περιλαμβάνουν το προσωπικό, τις διοικητικές δαπάνες, τη μετακίνηση και τη διαμονή, τους εμπειρογνώμονες και υπεργολαβίες, και τον εξοπλισμό.

8.Επιλέξιμες δαπάνες

 Δαπάνες προσωπικού

 Διοικητικά κόστη

 Δαπάνες ταξιδίων και σχετικές αποζημιώσεις

 Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και υπηρεσίες

 Εξοπλισμός

9.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα έντυπα των αιτήσεων μέσω του διαδικτυακού συστήματος Synergie-CTE μέχρι την 16η Ιουνίου 2015.

10.Πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της ανωτέρω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα του URBACT III.

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της και την επιτυχή υλοποίηση ενός πλήθους επενδυτικών πρωτοβουλιών, είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε επενδυτικό σχέδιο, από το στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού του έως την επιτυχή διαχείριση και υλοποίησή του. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο Tηλ. (+30) 2610 346500 Kιν. (+30) 6944 71 54 54
e-mail: vasp@vapgroup.gr

Top