Αναμένεται η ενεργοποίηση του νέου κύκλου Δράσης « Ψηφιακά Εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων »

Στόχος του Προγράμματος:

Ο νέος κύκλος Δράσης στοχεύει:

  • Στον Παραγωγικό, Εμπορικό και Διοικητικό Εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.
  • Στην Προώθηση της Υβριδικής Εργασίας και την Αναβάθμιση της Επικοινωνίας και της Συνεργασίας.
  • Στην Ψηφιοποίηση των Ηλεκτρικών Συναλλαγών και την ενίσχυση της ασφάλειας τους.
  • Στην αξιοποίηση νέων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών.

 

Προϋπολογισμός:

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 135.000.000 ευρώ και απευθύνεται σε περίπου 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχοντας επιταγές (vouchers) για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος πρέπει να καλύπτουν κατά βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας του πρώτου κύκλου, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

  • Πλέον, ενισχύονται και οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενους.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συσταθεί οι επιχειρήσεις πριν την 01.01.24.
  • Ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα θα λαμβάνεται συμπληρωματικά υπόψιν για την κάλυψη της επιλεξιμότητας αναφορικά με την δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Οι Επιλέξιμες Δαπάνες του Προγράμματος θα περιλαμβάνουν την απόκτηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την αγορά ψηφιακών εργαλείων, λογισμικού και υπηρεσιών, με στόχο τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας.  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, τηλ. 2610 346 500  κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr