ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ Κύκλος 2016

Α’ Κύκλος 2016

by filiosgab_j647c827

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ Κύκλος 2016

Α’ Κύκλος 2016

by

by

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η δράση αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Στόχος είναι η μείωση της ανεργίας, η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια

 συμπληρωματικότητα/συνέργεια μεταξύ των ειδικοτήτων (πτυχίου) /δραστηριοτήτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή, της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης (για τους ανέργους).
 3. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008). Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου. ∆ύναται να διαθέτουν ΚΑ∆ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.
 4. Να διαθέτουν (ΑΦΜ).
 5. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας (για τους ελευθέρους επαγγελματίες) και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης.
 6. Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑ∆. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑ∆ κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι (για τους ελεύθερους επαγγελματίες).
 7. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000 € για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 € για το οικογενειακό εισόδημα.
 8. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου.
 9. Με τις ακόλουθες να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους, επιχειρηματικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμός.
 10. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 11. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € ( ή 100.000 € για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία.
 12. Να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης, εξαιρουμένων των δράσεων κατάρτισης.

Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των συνεργασιών δικαιούχων, για κάθε δικαιούχο εταίρο ξεχωριστά.

Αποκλείονται από τα συνεργατικά σχήματα, οι συνεργασίες φυσικών προσώπων οι οποίοι κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000€ έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000€ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται έως 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσότερων δικαιούχων έως 50.000€.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Οι δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον:

 Εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ενέργειας – δαπάνης

 Είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου

 Περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα

 Πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου

 Είναι νόμιμες και κανονικές

 Διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ήτοι σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας

 Τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

 Λογιστικοπιούνται κατάλληλα.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του δικαιούχου για χρηματοδότηση. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.) 60%
2 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστικής υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης) 20%
3 Δαπάνες προβολής και δικτύωσης 10%
4 Προμήθεια αναλωσίμων 15%
5 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/ εταίρων) 30%
6 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 12.000
7 Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 20% ΕΚΤ
8 Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας (Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού ποσού άνω των 1500€ με υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης 3 έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης)

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 08/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 10/05/2016.

 

Σχετικά αρχεία

 Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α κύκλος) – 8η τροποποίηση

 Απόφαση παράτασης ημερομηνίας προσκόμισης δικαιολογητικών

 Απόφαση Ένταξης στη Δράση 

 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ επικοινωνήστε με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο Τηλ. (+30) 2610 346500     Κιν. (+30) 6944 71 54 54
e-mail: vasp@vapgroup.gr

Top