Νέα Δράση για την Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

by filiosgab_j647c827

Νέα Δράση για την Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

by

by

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19. Η στήριξη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων υποβολής: 16/06/2021
Ημερομηνία λήξης αιτήσεων υποβολής: 29/09/2021

Δικαιούχοι της Δράσης

Επιχειρήσεις Τουριστικών, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ ή υποκατηγορίες αυτών:

• 55.10 – Ξενοδοχειακές Μονάδες
• 55.20 – Τουριστικά Καταλύματα
• 55.30 – Κατασκηνώσεις & Camping
• 55.90 – Τουριστικά Καταλύματα Πάσης Φύσεως
*Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 5% του κύκλου εργασιών του έτους 2019
• 49.39.3 – Υπηρεσίες Μεταφοράς Επιβατών
• 79.11 – Τουριστικά Πρακτορεία
• 79.12 – Τουριστικά Γραφεία

*Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 2,5% του κύκλου εργασιών του έτους 2019

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*[5%ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα].

Ποσό Ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 350 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, τα οποία κατανέμονται σε 300 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 50 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Κριτήρια Ένταξης

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
2. Να έχουν μέχρι την 31.12.2020 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
3. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2020, ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
4. Να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019.
5. Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

*Η προϋπόθεση συμμετοχής του σημείου 3 & 4 τεκμαίρεται ότι πληρείται για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 01/04/2021 έως 31/12/2021.

Αυτό θα αποδεικνύεται βάσει των Κωδικών:

• 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
• 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και
• 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
• 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των 4 κωδικών που αναφέρονται παραπάνω.

Θα πρέπει να απασχολήσουν το προσωπικό τους το 2021 τουλάχιστον κατά 0,5 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας.

Σημαντικές Πληροφορίες

Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019, για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας στο 2020.
• Συσταθείσες επιχειρήσεις το 2020 με μη μηδενικό τζίρο εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση.
• Επιχειρήσεις που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, τηλ. 2610 346 500 κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Top