Υπηρεσίες Κατάταξης Ξενοδοχείων και Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων

Η VAPGROUP παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα ξενοδοχεία-καταλύματα που επιθυμούν να εναρμονιστούν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον τουρισμό και να τεκμηριώσουν μέσω της πιστοποίησης την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του προτύπου αυτού, ώστε να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το Ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α΄155), το Ξ.Ε.Ε. έχει πλέον κομβικό ρόλο στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων στη χώρα μας, αναλαμβάνοντας την αρμοδιότητα της κατάταξης των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων και των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων σε κλειδιά.

Το Υπουργείο, με την υπ. αριθμ. 219/2015 απόφασή του, καθόρισε τη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού κατάταξης των καταλυμάτων από το Ξ.Ε.Ε. με βάση τεχνική έκθεση που συντάσσεται από φορείς, ειδικά διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη των καταλυμάτων.

Με την Υπουργική Απόφαση 216/2015 (ΦΕΚ Β΄10) καθορίστηκαν οι νέες προδιαγραφές για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων και με τις Υπουργικές Αποφάσεις 21185/2014 (ΦΕΚ Β΄2840) και 91/2015 (ΦΕΚ Β΄69) καθορίστηκαν οι προδιαγραφές για την κατάταξη των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών.

Στο Νέο Σύστημα Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων, που αφορά τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα καταλύματα, προβλέπεται ότι:

 • Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017 και μέχρι αυτήν την ημερομηνία όλα τα καταλύματα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με το νέο σύστημα προδιαγραφών.
 • Κάθε πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του και θα πρέπει να ανανεώνεται πριν την λήξη του.
 • Τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το Ξ.Ε.Ε. βάσει Τεχνικής Έκθεσης που συντάσσεται από Φορείς Πιστοποίησης διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για την διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων.
 • Η διαδικασία αναλύεται σε βήματα, τα οποία εκτελούνται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου κατάταξης των καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά που έχει εκπονήσει το Ξ.Ε.Ε.

Η διαδικασία κατάταξης είναι αποτέλεσμα ελέγχου υποχρεωτικών και λειτουργικών κριτηρίων, αναφορικά με:

 • Κτιριακά
 • Εξοπλισμό
 • Παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Ειδικές πιστοποιήσεις

Τα κριτήρια αυτά ορίζουν τη βαθμολογία κάθε καταλύματος, η οποία και κατατάσσει το κατάλυμα στην ανάλογη κατηγορία αστεριών ή κλειδιών.

 • Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος (1*).

Μοριοδότηση σε σχέση με τα αστέρια

Κατηγορία 5***** 4**** 3*** 2** 1*
Αριθμός μορίων ξενοδοχείου 5500 4000 3200 2200 1500
 • Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) θα κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων (4) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία των δύο (2) κλειδιών.

Μοριοδότηση σε σχέση με τις κατηγορίες κλειδιών στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα

Κατηγορίες κλειδιών 2 κλειδιά 3 κλειδιά 4 κλειδιά
Βάση βαθμολογούμενων κριτηρίων ανά κατηγορία κλειδιών min των 3500 3500 5500

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατέχοντες ειδικές πιστοποιήσεις όπως EMAS, Βιολογική γεωργία ή και χρήση βιολογικών προϊόντων, ISO 14001, Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008, Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων: α. ISO 22000:2005 β. HACCP, CODEX ALIMENTARIUS, λαμβάνουν μόρια που πολλαπλασιάζονται επί κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό από 100 έως 200 μόρια ανάλογα με το σύστημα.

Αναμενόμενα οφέλη από την πιστοποίηση

 • Βελτιωμένη εσωτερική οργάνωση και διαχείριση
 • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υποδομών
 • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της επιχείρησης
 • Μείωση λειτουργικού κόστους και βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών της επιχείρησης
 • Ενθάρρυνση συνεργασιών και πρόσβαση σε νέες κατηγορίες πελατών
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση θεμάτων περιβάλλοντος
 • Αναβάθμιση εκπαίδευσης των εργαζομένων

Κανονισμός Κατάταξης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων σε Αστέρια και Κλειδιά

Κατευθυντήρια Οδηγία της διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012