Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO)

Η VAPGROUP παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εναρμονιστούν με διεθνή πρότυπα τυποποίησης και να τεκμηριώσουν μέσω της πιστοποίησης την ικανότητά τους να παράγουν προϊόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των προτύπων αυτών, ώστε να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Γιατί είναι απαραίτητη η εφαρμογή τους

 •  Αποτελεί εγγύηση για πελάτες και προμηθευτές
 • Δίνει πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας
 • Επιλύει τα προβλήματα ποιότητας που αντιμετωπίζει η επιχείρηση στο εσωτερικό της και διευκολύνει την διοίκηση ποιότητας
 • Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας της επιχείρησης, γιατί δεν αρκεί να είστε ποιοτικοί, πρέπει να αποδεικνύεται κιόλας.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 

ISO 9001: Διαχείριση Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών

Παρόλο που η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας είναι καθαρά εθελοντική, μέσω της ελληνικής νομοθεσίας καθίσταται βασικό προαπαιτούμενο για την επίσημη αδειοδότηση πλήθους δραστηριοτήτων (τερματικοί σταθμοί φόρτωσης χύδην ξηρού φορτίου, έλεγχος και συντήρηση εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών, διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων κλπ.)
Τα οφέλη που θα προκύψουν για μία εταιρεία από την ορθή & συνεπή εφαρμογή και διαχείριση ενός ΣΔΠ κατά ISO 9001 είναι:

 • H διαρκής βελτίωση στην ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας μέσω μεθόδων πρόληψης των αστοχιών αντί για μεθόδους εντοπισμού.
 • Η αποτελεσματικότερη επικέντρωση του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας στους επιχειρηματικούς στόχους.
 • Η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και ευθυνών μέσω της υιοθέτησης σαφών οργανωτικών δομών.
 • Η ορθολογική διαχείριση των εταιρικών πόρων τόσο οικονομικών όσο και ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων από την Διοίκηση της εταιρείας μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που το ΣΔΠ μπορεί να παράξει.
 • Η μείωση του κόστους παραγωγής ως αποτέλεσμα της μείωσης των ελαττωματικών ή άστοχων προϊόντων.
 • Η βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας μέσω της παρακολούθησης κρίσιμων εταιρικών παραμέτρων.
 • Η απόκτηση ικανού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω των εχεγγύων ορθής και ποιοτικής πρακτικής που η Πιστοποίηση προσφέρει στην εταιρεία.

ISO 14001: Περιβαλλοντική Διαχείριση

Αφορά την οικολογική διαχείριση και τον έλεγχο περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνικών για την προστασία του περιβάλλοντος οδήγησε στην υιοθέτηση ενός προγράμματος Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης. Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα σε μία εταιρεία ή να αποτελεί τμήμα ενός ολοκληρωμένου Συστήματος κατά το πρότυπο ISO 14001.

OHSAS 18001: Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία

Αντικείμενο της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί η αναγνώριση, η εκτίμηση και ο έλεγχος των κινδύνων για την υγεία στον εργασιακό χώρο, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων που αποτελούν τα πρότυπα OHSAS 18001.

ISO 22000: Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων

Η υγιεινή των τροφίμων και των ποτών αποτελεί σήμερα ένα πολύ επίκαιρο θέμα αφού επηρεάζει άμεσα την «Ποιότητα Ζωής». Με στόχο λοιπόν την διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας αλλά και την εξασφάλιση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που έχουν σχέση με τα τρόφιμα και τα ποτά, η ανάπτυξη Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP-Ανάλυση Κινδύνων/Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) αποτελεί απαίτηση.

ISO 15189: Ποιότητα και Επάρκεια Κλινικών Εργαστηρίων

Είναι το ειδικό διεθνές πρότυπο για την διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων, που εξασφαλίζει την μείωση της πιθανότητας εμφάνισης σφαλμάτων τόσο στη διενέργεια των αναλύσεων όσο και στα προ-αναλυτικά και μετά-αναλυτικά στάδια. Περιλαμβάνει απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό, τους χώρους-εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τις χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες και τον τρόπο διασφάλισης της ποιότητας των αποτελεσμάτων.

ISO 27001: Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών

Το ISO 27001 αποτελεί προδιαγραφή για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, εμπορίου και υπηρεσιών και η εφαρμογή του δεν περιορίζεται μόνο στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε Η/Υ. Οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν οι πληροφορίες, με οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτές διαμοιράζονται ή αποθηκεύονται, το ISO 27001 βοηθάει έναν οργανισμό να τις προστατεύει επαρκώς.

ΕΛΟΤ 1435: Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, ώστε να διασφαλίζεται η διαχειριστική τους επάρκεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

ISO 50001: Ενεργειακή Διαχείριση

Απαιτεί την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ενεργειακής πολιτικής και τη καθιέρωση σκοπών, στόχων και πλάνου ενεργειών. Σκοπός είναι η βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή χρήση, κατανάλωση και αποδοτικότητα.

ISO 39001: Διαχείριση Ασφάλειας Οδικών Μεταφορών

Το πρότυπο απευθύνεται οριζοντίως σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες, άμεσα ή έμμεσα, επιβαρύνουν την οδική κυκλοφορία και ως εκ τούτου επηρεάζουν την Οδική Ασφάλεια, ανεξαρτήτως μεγέθους και οικονομικής δραστηριότητας.

 


Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας,                             τηλ. 2610 346 500 κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr