Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα

by filiosgab_j647c827

Στήριξη υφιστάμενων και υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στη Δυτική Ελλάδα

by

by

 

Η δράση στοχεύει:

 • στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής
  κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 • στη μείωση της ανεργίας, κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού.
 • στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
 • στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων
 • στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.

Οι Δικαιούχοι πρέπει να δραστηριοποιούνται και να διαθέτουν έδρα ή νόμιμο παράρτημα εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων υποβολής: 14/07/2021
Ημερομηνία λήξης αιτήσεων υποβολής: 19/11/2021

Προϋπολογισμός – Ποσοστά επιδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 2.000.000€.

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται από 30.000€ έως 100.000€.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία φορέων Κ.ΑΛ.Ο ως εξής:

 • 50% για τις υπό σύσταση Κ.ΑΛ.Ο
 • 50% για τις υφιστάμενες Κ.ΑΛ.Ο

Δικαιούχοι της δράσης

Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο, που υποβάλλει την πρόταση, έχει έδρα τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκπληρώνει την υποχρέωση ως φορέας Κ.ΑΛ.Ο σύμφωνα με το Ν. 4430/2016.
Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016), όπως ισχύει και διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Α. Υπό σύσταση/ φορείς Κ.ΑΛ.Ο:
Υπό σύσταση Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. οι οποίοι θα συσταθούν και θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Ειδικότερα:

 • οι υπό σύσταση Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
 • να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 • να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας
 • να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής
 • να τηρήσουν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β’ ή Γ’ κατηγορίας βιβλία)
 • να έχουν την – κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο. Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν από την επιχείρηση πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.
 • να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Οι δικαιούχοι δύναται να ξεκινήσουν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης με δική τους ευθύνη.
 • να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • στην περίπτωση που ο υπό σύσταση φορέας Κ.ΑΛ.Ο. θα λάβει τη νομική μορφή της Κοιν.Σ.Επ. τότε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στην υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα
 • να αναφέρουν στην υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης τα μέλη (φυσικά ή νομικά) του υπό σύσταση φορέα Κ.ΑΛ.Ο. Σημειώνεται ότι για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας απαιτείται η συμμετοχή σε αυτήν τουλάχιστον πέντε (5) φυσικών ή νομικών προσώπων, για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης τουλάχιστον επτά (7). Στην περίπτωση του Συνεταιρισμού Εργαζομένων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον τριών φυσικών προσώπων.
 • να μην διακόψουν την λειτουργία τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για ένα (1) έτος μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης
 • να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
 • να μην ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης).

Β. Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο:
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των φορέων ΚΑΛΟ που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή του Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016) , άρθρο 3, παρ. 1 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016).
 • να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πιστοποιητικό μέλους για το τρέχον έτος
 • να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 • να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας που αφορούν όλους τους ΚΑΔ πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι όλες οι περαιτέρω αναλύσεις των ΚΑΔ 01,02,03,05,06,12,97,98,99,00 είναι μη επιλέξιμες.
 • να διαθέτουν τουλάχιστον ένα δηλούμενο ΚΑΔ πριν την ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης και να δραστηριοποιούνται (έχοντας έδρα ή νόμιμο παράρτημα) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • να έχουν την – κατά περίπτωση- απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας πριν την καταβολή της πρώτης πληρωμής
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
 • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β’ ή Γ’ κατηγορίας βιβλία)
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να μην διακόψουν την λειτουργία τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για ένα (1) έτος μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχουν λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί
 • να τηρούν και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου
 • η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός 3 ετών από την τελική πληρωμή στον δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)
 • να μην έχει επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα για τους λόγους του αρ. 39 παρ. 1 Ν. 4488/2017 τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:
  o Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
  o Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)
 • να μην εντάσσεται και να μην ενταχθεί σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών η οποία εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης)
 • να μην προβούν σε μείωση προσωπικού κατά το διάστημα υλοποίησης της δράσης, καθώς και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο ΕΠ.
  Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:
  o η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
  o η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση,
  o η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής
  οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,
  Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού:
  o η οικειοθελής αποχώρηση, που δεν θεωρείται καταγγελία σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/2017,
  o η καταγγελία σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης,
  o η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
  o η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του).

Επιδοτούμενες δαπάνες

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΤΑΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Π/Υ ΕΡΓΟΥ

3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος

Νεοπροσλαμβανόμενου άνεργου Προσωπικού (επιλέξιμη η κατώτατη νόμιμη αμοιβή)

100% 100%
3.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος υφιστάμενου Προσωπικού (επιλέξιμη η κατώτατη νόμιμη αμοιβή)

 

100% 100%

 

 

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
7.1 Έμμεσες και άμεσες λειτουργικές δαπάνες

 

100% 40% της κατηγορίας δαπάνης 3.1+3.2

 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 28/06/2021.

 

Σημαντικές πληροφορίες

 • Προϋπόθεση για την ενίσχυση των όλων των δικαιούχων (Δικαιούχοι Α & Β) της Δράσης είναι η οργάνωση της δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως εκ τούτου το επιχειρηματικό τους σχέδιο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε χώρο εκτός της κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας) τους. Σημειώνεται ότι στο έντυπο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μπορεί να δηλωθεί η τωρινή εγκατάσταση εφόσον πρόκειται για υφιστάμενη επιχείρηση. Εφόσον όμως εγκριθεί το επιχειρηματικό σχέδιο το αργότερο μέχρι την ημερομηνία της πρώτης πληρωμής, ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει κάνει μεταβολή της εγκατάστασής του, μεταφέροντας αυτή σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Η προθεσμία ολοκλήρωσης της επιλέξιμης περιόδου των έργων, είναι έως 20 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Top