Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (Β’ κύκλος)

by filiosgab_j647c827

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (Β’ κύκλος)

by

by

 

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών / καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3 του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 22/6/2022

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 31/10/2022

 

Προϋπολογισμός – Δημόσια Χρηματοδότηση

Συνολικός Προϋπολογισμός: 34.000.000€
Δημόσια Χρηματοδότηση: από 5.000€ έως 100.000€ που θα δοθούν με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και πρέπει να αναλωθεί εντός του 2022
Η Δημόσια Χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021). Το έτος αναφοράς επιλέγεται από τους δικαιούχους και είναι αυτό με τις υψηλότερες δαπάνες. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (80%) προκύπτουν από το άθροισμα:
• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
• των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)
• των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων
Επιχειρήσεις με έξοδα μικρότερα των 6.250€ δεν μπορούν να συμμετέχουν στη Δράση, ενώ επιχειρήσεις με έξοδα μεγαλύτερα των 125.000€ επιχορηγούνται με μέγιστο ποσό 100.000€.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first in‐first out), σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΠΣΚΕ. Να επισημανθεί πως δεν υπάρχει βαθμολόγηση.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων:

1. Να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων/Ε.Μ.Ν.Ε. Elevate Greece, www.elevategreece.gr.
2. Να δραστηριοποιούνται σε τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3.
3. Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης.
4. Να έχουν κάνει έναρξη πριν τις 31/12/2021 και να δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας (να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ).
5. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για το έτος αναφοράς 2020 εμπρόθεσμα (για όσες δηλώσουν ως έτος αναφοράς το 2020) ή ΥΔ για όσες επιλέξουν το 2021 ως έτος αναφοράς.
6. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
7. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα στην Ελληνική Επικράτεια ή κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή που διατηρούν υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
8. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (αφορά σε πρόστιμα από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
9. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019.
10. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
11. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
12. Σε περίπτωση επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο του συνόλου των δράσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 του ΕΣΠΑ 2014-2020, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων από την παρούσα Δράση και τις λοιπές ως άνω Δράσεις, δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στους Κωδικούς του Ε3 για το έτος αναφοράς, βάσει των οποίων υπολογίζεται η επιχορήγηση της παρούσας πρόσκλησης. Οι ως άνω βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους, καθώς η μη ικανοποίηση μιας ή περισσότερων εξ αυτών αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης.

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία (1) αιτήσεις χρηματοδότησης, απορρίπτονται όλες οι αιτήσεις.

Επιλέξιμοι ΚΑΔ


Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, τηλ. 2610 346 500 κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr

Top