Διαδικασία Ίδρυσης Εταιρείας (ΕΠΕ) στη Βουλγαρία

Διαδικασία Ίδρυσης Εταιρείας (ΕΠΕ) στη Βουλγαρία

by filiosgab_j647c827

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου από τους μετόχους.
 • Ένα όνομα για την Βουλγάρικη εταιρεία (Διακριτικός τίτλος).
 • Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα (Διεύθυνση, Πόλη, T.K.).
 • Περιγραφή της κυρίας δραστηριότητάς σας, καθώς και κάποιες από πιθανές δευτερεύουσες, γιατί στην Βουλγαρία με την ίδια εταιρεία μπορείτε να κάνετε και άλλες δραστηριότητες (πχ μεταφορές – παροχή υπηρεσιών – εμπόριο – real estate κλπ.).
 • Ιδρυτικό κεφάλαιο της εταιρείας (το οποίο κατατίθεται στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό μέχρι τη δημοσίευση της εταιρείας και στην συνέχεια μπορείτε να το πάρετε πίσω).

Διαδικασία που απαιτείται για την σύσταση και έναρξη της εταιρείας

 • Αίτηση καταχώρησης της εταιρείας προς το Τμήμα Εταιρειών του αντίστοιχου αρμόδιου δικαστηρίου όπου έχει έδρα η εταιρεία.
 • Πρακτικό ίδρυσης από τη συνεδρίαση των εταίρων, που να περιέχει την απόφαση σύστασης εταιρείας.
 • Από συμβολαιογράφο, θεωρημένο υπόδειγμα υπογραφής του διαχειριστή και δήλωσή του με τη συγκατάθεσή του να διοριστεί ως τέτοιος.
 • Δήλωση του άρθρου 142 ΕΝ εκ μέρους του διαχειριστή.
 • Τραπεζικό πιστοποιητικό που να δείχνει το κεφάλαιο της εταιρείας που έχει ήδη καταβληθεί.
 • Πιστοποιητικό διαφύλαξης της επωνυμίας της εταιρείας.
 • Απόδειξη πληρωμής του κρατικού τέλους εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

Η έναρξη της εταιρείας πραγματοποιείται εντός 4 ημερών (απόκτηση Βουλγάρικου ΑΦΜ, άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών όψεως) και η εισαγωγή της στο Σύστημα VIES, για την απόκτηση Ευρωπαϊκού ΑΦΜ, μαζί με τελωνειακό αριθμό EORI (για διεθνείς συναλλαγές σε τρίτες χώρες), εντός 10 ημερών.

Φορολογικά όποιες δαπάνες προκύπτουν για την σύσταση της εταιρείας αναγνωρίζονται σαν έξοδα της εταιρείας και μπορούν να συμπεριληφθούν στους μελλοντικούς λογιστικούς ισολογισμούς.

 Κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα στη Βουλγαρία

 Ν. 2255 ΦΕΚ 195/1994 Αποφυγή Διπλής Φορολογίας

 Ν. 2927 ΦΕΚ 140/2001 Αποφυγή Διπλής Φορολογίας (τροποποίηση)

 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά την Ίδρυση Εταιρείας στη Βουλγαρία, επικοινωνήστε με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο Τηλ. (+30) 2610346500 Κιν. (+30) 6944715454 e-mail: vasp@vapgroup.gr

Top