Δημόσιοι Φορείς & ΟΤΑ

Δημόσιοι Φορείς & ΟΤΑ

by filiosgab_j647c827
Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ένα από τα πλουσιότερα τμήματα του πλανήτη μας, αλλά χαρακτηρίζεται από μεγάλες εσωτερικές ανομοιογένειες κυρίως στο επίπεδο της οικονομίας και των ευκαιριών ανάμεσα στις περιφέρειές της. Μέσω της Περιφερειακής της πολιτικής, η ΕΕ μεταφέρει πόρους από τις πλουσιότερες προς τις ασθενέστερες περιοχές.

Δημόσιοι Φορείς & ΟΤΑ

Μέσω της Περιφερειακής της πολιτικής, η ΕΕ μεταφέρει πόρους από τις πλουσιότερες προς τις ασθενέστερες περιοχές. Ο κύριος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των μειονεκτούντων περιοχών.

Top