Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Άλμα

by filiosgab_j647c827

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Άλμα

by

by

Η δράση δημόσιας χρηματοδότησης 50.000.000€, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας και τεχνολογικών υποδομών των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Το ποσοστό επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να αποκτήσουν καινούργιο εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 11/06/2018, με καταληκτική ημερομηνία την 17/09/2018.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (μέχρι 250 άτομα προσωπικό)
 • Να είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Να έχουν θετικό (>0) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία από τις 3 διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση
 • Κατά το έτος χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης και στα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη πριν από αυτό να μην υπερβαίνουν το ποσό των 200.000€ (ή 100.000,00€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων)
 • Δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση α) οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές και β) οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών.

Κριτήρια υπαγωγής 

Η κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο, που αφορά τις δαπάνες που έκανε σε σχετικό εξοπλισμό την τελευταία πενταετία.

Συγκεκριμένα συμπληρώνονται τα ποσά που αφορούν δαπάνες στο διαδίκτυο, ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό κατάστημα, δαπάνες για Hardware /Software, Digital Marketing, ψηφιακή ασφάλεια, ηλεκτρονική τιμολόγηση, e-market places κτλ. Με βάση τις απαντήσεις που έχουν δοθεί κατατάσσεται σε μια βαθμίδα που περιλαμβάνει τις «θέσεις», χαμηλή-μέση-ανώτερη-ανώτατη.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που βάσει ερωτηματολογίου θα καταταχθούν στις βαθμίδες ανώτερη και ανώτατη, μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις με μέγιστο προϋπολογισμό τις 200.000€.

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

 • Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα)
 • Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN)
 • Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)
 • Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (ες), Εξυπηρετητής (ές) – Server(s)
 • Εξοπλισμός Γραφείου (printers, scanners, projectors)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Barcodereaders, Διαδραστικοί πίνακες, 3Dprinters, tablets, set-topboxes κλπ.)
 • Ύπαρξη ιστοσελίδας
 • Σύνδεση σε e-marketplaces
 • Digital marketing (Google ads, facebook ads)
 • Παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Ύπαρξη e-shop /σύστημα κρατήσεων
 • Ασφαλείς πληρωμές
 • Λογισμικό για ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Εφαρμογές γραφείου, Antivirus
 • Εξειδικευμένα προγράμματα βελτιστοποίησης της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
 • Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή και του προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)
 • Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
 • Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας

Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η επιχείρηση θα κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς της:

 • ανώτατη (15 – 18 βαθμοί)
 • ανώτερη (8,5- 14,5 βαθμοί)
 • μέση (4,5 – 8 βαθμοί)
 • χαμηλή (0 – 4 βαθμοί)

Κάθε επιχείρηση θα αποδείξει την ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου με σχετικά υποστηρικτικά δικαιολογητικά. Η βαθμίδα στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση καθορίζει τη δράση στην οποία μπορεί να υποβάλει το επενδυτικό της σχέδιο για χρηματοδότηση.

Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων

Η επιχείρηση θα καλείται να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει:

 • καινούργιο εξοπλισμό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου)
 • λογισμικό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) και
 • υπηρεσίες ΤΠΕ (μέχρι 25% του επενδυτικού σχεδίου)

Οι δαπάνες θα αποσκοπούν στην ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά χαρακτηριστικά της και θα οδηγήσει στην ψηφιακή της αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα με βάση την επαναξιολόγησή της, βάσει του ίδιου ερωτηματολογίου. Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.

 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Top