“Ψηφιακό Βήμα” για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

by filiosgab_j647c827

“Ψηφιακό Βήμα” για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

by

by

Ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων είναι η δράση “Ψηφιακό Βήμα”, δημόσιας χρηματοδότησης 50.000.000€, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας και τεχνολογικών υποδομών των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Μεταποίηση, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Παροχή Υπηρεσιών και Τουρισμό με ποσοστό επιδότησης 50% για επενδυτικά σχέδια μέχρι 50.000€.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών αιτήσεων ορίζεται η 11/06/2018, με καταληκτική ημερομηνία την 15/11/2018.

“Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Βήμα”

 • Δημόσια χρηματοδότηση δράσης: 50.000.000€
 • Προϋπολογισμός έργων: min 5.000€ – max 50.000€
 • Ποσοστά χρηματοδότησης: 50%
 • Διάρκεια υλοποίησης: 12 μήνες
 • Ψηφιακή αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα
 • Τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής με βεβαίωση μέσου υπολοίπου επαγγελματικών λογαριασμών ή/και δάνειο

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει:

 • Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι 31/12/2017 και να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Διευκρινίζεται ότι ως τελευταία διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60%, της Ιδιωτικής Συμμετοχής
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων ή 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις χονδρικού – λιανικού εμπορίου ή μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στην πρωτογενή παραγωγή αλιευμάτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 • Εξοπλισμός: Eξυπηρετητές (servers) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS), Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση, Routers, Switches, Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή, Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop), Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ), Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)
 • Λογισμικό: Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ, Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας, Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών, Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS), Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ), Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης, Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Υπηρεσίες: Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.), Σύνδεση στο Διαδίκτυο, Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads), Παρουσία στα Social media, Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων, Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

 Ψηφιακό Βήμα – 4η τροποποίηση

 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τη Δράση “Ψηφιακό Βήμα”

 Μη Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ επικοινωνήστε με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο Τηλ. (+30) 2610 346500     Κιν. (+30) 6944 71 54 54
e-mail: vasp@vapgroup.gr

Top