«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

by filiosgab_j647c827

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

by

by
Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τα Προγράμματα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και «Ψηφιακές Συναλλαγές», παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. Επίσης η περίοδος υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» παρατείνεται έως το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022.

 

1.ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ MME

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Επιλέξιμη προς επιδότηση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων υποβολής: 22/6/2022

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων υποβολής: 31/10/2022

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 •  Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 •  Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης).
 •  Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.
 •  Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).
 •  Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΥΨΟΣ & ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 

Κατηγορίες δικαιούχων Μέγεθος επιχείρησης (μ) σε όρους απασχόλησης (ΕΜΕ) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης Ποσό Ενίσχυσης (αξία voucher)
Κατηγορία 1

0,1 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

1.000,00€

2.000,00€

90%

900,00€

1.800,00€

Κατηγορία 2

10 ΕΜΕ < μ ≤ 18 ΕΜΕ

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ

4.000,00€

6.000,00€

3.600,00€

5.400,00€

Κατηγορία 3

25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ

32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

10.000,00€

12.000,00€

9.000,00€

10.800,00€

Κατηγορία 4

40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ

50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

15.000,00€

20.000,00€

13.500,00€

18.000,00€

 

 

Η ενίσχυση καταβάλλεται επί πλήρως εξοφλημένων δαπανών. Ως πλήρως εξοφλημένη νοείται η δαπάνη για την οποία η ωφελούμενη επιχείρηση έχει ήδη καταβάλλει το 10% της καθαρής αξίας και το σύνολο του ΦΠΑ.

 

* Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ): Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μία επιχείρηση η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 180.000.000,00€ και κατανέμεται στις επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων ως εξής:

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
90.000.000,00€ 40.000.000,00€ 30.000.000,00€ 20.000.000,00€

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).
 • Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση). Για να είναι δυνατή η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση δύναται να κατανεμηθεί σε παραπάνω της μίας επιταγές (οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related)
 • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment)
 • Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing)
 • Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service)
 • Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID)
 • Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools)
 • Industrial data platform templates and software
 • Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
 • Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.).
 • Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.
 • Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας
 • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
 • Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
 • Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.)
 • Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention
 • Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service
 • Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management
 • Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions
 • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions
 • Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 • Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ
 • Η κύρια δραστηριότητα εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3
 • Κύκλος Εργασιών προς ΕΜΕ
 • Μήνες Λειτουργίας
 • Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

 

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική. Οι αιτήσεις εγκρίνονται βάσει της βαθμολογικής τους κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

 Μη Επιλέξιμοι ΚΑΔ

 ΚΑΔ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων και RIS3

 


 

2.ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων υποβολής: 22/6/2022

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων υποβολής: 31/10/2022

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01.01.2022
 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης)
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).
 • Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενέργεια Σχετικές Δαπάνες Άνω Όριο
Κατηγορία 1 Αντικατάσταση EFT/POS Αγορά ή χρονομίσθοση EFT/POS νέων προδιαγραφών μέχρι 3 έτη 2 ανά επιχείρηση
Κατηγορία 2 Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/διακίνηση παραστατικών εν κινήσει Αγορά εξοπλισμού φορητής συσκευής (τάμπλετ), θερμικού εκτυπωτή. Αγορά ή συνδρομή για 2 έτη για σύστημα ERP συμβατό με myDATA ή πάροχου ηλεκτρικής τιμολόγησης για έκδοση παραστατικών επί αυτοκινήτου (διαδικασία έκδοσης παραστατικών με φορητές συσκευές κατά την διανομή αγαθών x-van) Έως τον αριθμό των καταχωρημένων επαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης
Κατηγορία 3 Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης Δαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου πάροχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη. Ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης νοούνται μόνο επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτημένα λογισμικά από την ΑΑΔΕ
Κατηγορία 4 Αναβάθμιση Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών (ΦΤΜ) & Φορολογικών Εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ) για διασύνδεση με ΕΦΤ/POS Δαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για αναβάθμιση firmware των ταμειακών συστημάτων (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσει πρωτόκολλο επικοινωνίας με EFT/POS καθώς και άλλες λειτουργίες ασφάλειας και επικοινωνίας με την κύρια δυνατότητα επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. Στη δαπάνη περιλαμβάνονται και η ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POS Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ
Κατηγορία 5 Αντικατάσταση φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) Δαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος για την αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ
Κατηγορία 6 Αντικατάσταση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) παλαιών προδιαγραφών Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής συσκευής παλαιών προδιαγραφών που δεν μπορεί να διασυνδεθεί με το ΠΣ ΦΗΜ Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ

 

 

 • Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών.
 • Είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων μεταξύ των κατηγοριών (2), ή (3) διαζευκτικά (μία εκ των δύο) και επιπλέον, οποιωνδήποτε εκ των κατηγοριών (1), (4), (5) και (6).

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 162.440.000,00 € και κατανέμεται στις επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων ως εξής:

Κατηγορία 1: 15.000.000.00 €

Κατηγορία 2: 20.000.000.00 €

Κατηγορία 3: 33.210.000.00 €

Κατηγορία 4: 37.000.000.00 €

Κατηγορία 5: 47.500.000.00 €

Κατηγορία 6: 11.730.000.00 €

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΥΨΟΣ & ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη Επιλέξιμη Δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
Κατηγορία 1 150€ 150€ 100%
Κατηγορία 2 Αριθμός οχημάτων *1.250€ Αριθμός οχημάτων *1.250€ 90%
Κατηγορία 3 300€ 300€ 100%
Κατηγορία 4 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ *112,50€ Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ *112,50€ 90%
Κατηγορία 5 Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση *350€ Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση *350€ 100%
Κατηγορία 6 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση *150€ Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση *150€ 100%

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Όλες οι λύσεις θα πρέπει να αφορούν τυποποιημένα εμπορικά προϊόντα, διαθέσιμα στην ελληνική ή/ και διεθνή αγορά, με υφιστάμενες εγκαταστάσεις/χρήστες και δυνατότητα πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας, που δύναται να επιδειχθεί εφόσον απαιτηθεί.
 • Κάθε προσφερόμενη λύση θα πρέπει να είναι λειτουργική, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, λειτουργώντας αυτόνομα ή συνδεόμενη σε ήδη λειτουργούσα υποδομή (add on/ connector). Σε κάθε περίπτωση η αγορά και ενεργοποίησή της θα πρέπει να προσθέτει επιχειρησιακή αξία στο Δικαιούχο.
 • Πρέπει να υπάρχει Τεχνική Υποστήριξη για το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν/υπηρεσία στην Ελλάδα ή στην ελληνική γλώσσα. Θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία της τεχνικής υποστήριξης, όπως το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι Δικαιούχοι μετά την αγορά του προϊόντος.

Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια υπηρεσιών που αφορούν συντήρηση ή σε υποστήριξη υπαρχόντων προϊόντων, όπως επίσης η ανανέωση ή χρονική επέκταση υπαρχουσών αδειών

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για όλες τις κατηγορίες ενεργειών:

 • Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ
 • Κύκλος Εργασιών προς ΕΜΕ
 • Μήνες Λειτουργίας

Συμπληρωματικά και μόνο για τις Κατηγορίες 1 & 3:

 • Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε εξαιρουμένους ΚΑΔ της υποχρέωσης ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ 1002/2014)
 • Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

Συμπληρωματικά και μόνο για την Κατηγορία 2:

 • Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ στις υπηρεσίες Μεταφορών.
 • Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

Συμπληρωματικά και μόνο για τις Κατηγορίες 4, 5 & 6:

 • Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3
 • Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

Μη Επιλέξιμοι ΚΑΔ

ΚΑΔ Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων και RIS3

 


 

3.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ

 • Η ενδυνάμωση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και
 • H ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων υποβολής: 22/6/2022

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων υποβολής: 31/12/2022

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Προϋπολογισμός του Προγράμματος: 100.000.000,00 €
 • Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Έργων: 200.000,00 – 2.000.000,00 €
 • Μορφή Ενίσχυσης: Επιχορήγηση Περίοδος
 • Διάρκεια Υλοποίησης Έργων: 24 μήνες
 • Υποβολή αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)

Δεν θα πρέπει να έχουν γίνει ενέργειες που σχετίζονται με την εφαρμογή του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου πριν την ημερομηνία υποβολής.

Κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Yφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα.
 4. Συνιστούν οντότητα εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 5. Ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου. Ωστόσο πριν την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου (κατά τη φάση υποβολής), θα πρέπει να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ που να αφορά σε δραστηριότητες στον κλάδο της Πληροφορικής.
 6. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία
 7. Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις
 8. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 9. Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 10. Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.
 11. Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
 12. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΔ1.1. υφιστάμενο προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο και συνδέεται με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου / ≥40% π/υ)

ΚΔ1.2. νέο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται με σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης (≥40% π/υ)

ΚΔ1.3 φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση έργου (≥40% π/υ)

 

ΚΔ2.1. Υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους (≤50% π/υ)

ΚΔ2.2. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας (≤50% π/υ)

ΚΔ2.3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (≤50% π/υ)

ΚΔ2.4. Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις (≤50% π/υ)

ΚΔ2.5. Δαπάνες Προστασίας παραχθείσας γνώσης (≤50% π/υ)

 

ΚΔ3.1. Δαπάνες μετακινήσεων (≤15% π/υ)

ΚΔ3.2. Δαπάνες δημοσιότητας (≤15% π/υ)

ΚΔ3.3. Αναλώσιμα (≤15% π/υ)

ΚΔ3.4. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία (≤15% π/υ)

ΚΔ3.5. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες (≤15% π/υ)

 

ΚΔ4. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ)

 

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Δαπάνες Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις
Βιομηχανική Έρευνα 70% 60%
Πειραματική Ανάπτυξη 45% 35%
Μελέτη Σκοπιμότητας 70% 60%
Παραχθείσα Γνώση 50% 50%
Διαδικαστική & Οργανωτική Καινοτομία 50% 50%

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κ.1.1. Κατανόηση αγοράς-στόχου και εστίαση σε πραγματικές ανάγκες ή ευκαιρίες

Κ.1.2. Καταλληλότητα προϊόντος και Τεχνολογική/ Επιχειρησιακή καινοτομία

Κ.1.3. Ωριμότητα προϊόντος

Κ.2.1. Προφίλ και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της βασικής ομάδας

Κ.2.2. Προφίλ και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Επιχείρησης-Δικαιούχου & Συνεργατών

Κ.2.3. Πληρότητα μεθοδολογίας εφαρμογής επιχειρηματικού σχεδίου

Κ.3.1. Αξιολόγηση οικονομικής σκοπιμότητας και εμπορικής βιωσιμότητας

Κ.3.2. Επίπεδο εξωστρέφειας

Κ.3.3. Εμπορικό ενδιαφέρον από τρίτους – Στρατηγικές Συνεργασίες

Κ.3.4. Επιπτώσεις ESG

 

Επιλέξιμοι ΚΑΔ επένδυσης

 


Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, τηλ. 2610 346 500 κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr

Top