«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» – Πρώτη (1) τροποποίηση του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων

by filiosgab_j647c827

«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» – Πρώτη (1) τροποποίηση του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων

by

by

Ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) τροποποίηση του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων και καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.


Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Top