Προσωρινός Κατάλογος Δικαιούχων της Δράσης “Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος”

by filiosgab_j647c827

Προσωρινός Κατάλογος Δικαιούχων της Δράσης “Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος”

by

by

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων με τη βαθμολογική τους κατάταξη, της 1ης περιόδου υποβολών στη Δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)».

Ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης περιλαμβάνει χίλια διακόσια ένα (1.201) επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 31.285.015,46 ευρώ.

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων του προσωρινού καταλόγου, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη, 17/05/2018, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Η προθεσμία έως την 17 Μαΐου 2018 είναι οριστική και η μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσης.

 Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων – 1η περίοδος υποβολών

Top