“Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους” – Προσωρινός Κατάλογος Δικαιούχων στη Δράση

by filiosgab_j647c827

“Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους” – Προσωρινός Κατάλογος Δικαιούχων στη Δράση

by

by

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στη Δράση υποβλήθηκαν δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα τρεις (2.553) αιτήσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 300.917.026,61€.

Μετά την αξιολόγηση στον κατάλογο δυνητικών δικαιούχων περιλαμβάνονται χίλια τετρακόσια τριάντα εννέα (1.439) επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 79.234.155,42€.

Δείτε τον κατάλογο και τη βαθμολογική κατάταξη στο αρχείο που ακολουθεί.

 Προσωρινός Κατάλογος Δικαιούχων

Top