Άνοιξαν για υποβολή προτάσεων οι “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” και οι “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του Αν. Νόμου 4399/2016

by filiosgab_j647c827

Άνοιξαν για υποβολή προτάσεων οι “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” και οι “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του Αν. Νόμου 4399/2016

by

by

Δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των καθεστώτων ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ-Β’ Κύκλος» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού-Β’ Κύκλος» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Το καθεστώς «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» αφορά την ενίσχυση αρχικών επενδύσεων νεοσύστατων ΜΜΕ τόσο δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (ατομικών, εμπορικών εταιρειών, συνεταιρισμών, κοινοπραξιών) όσο και αγροτικών συνεταιρισμών και συμπράξεων, ομάδων παραγωγών και ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. Το ελάχιστο ύψος για τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στις 50.000€. Ως ημερομηνία έναρξης των υποβολών ορίζεται η 4η Απριλίου του 2018 και ως καταληκτική ημερομηνία η 30η Ιουνίου του 2018.

Το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» αφορά την ενίσχυση με φορολογικές απαλλαγές, των παραπάνω κατηγοριών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών-συμπράξεων, δαπανών μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση. Ως ημερομηνία έναρξης των υποβολών ορίζεται η 4η Απριλίου του 2018 και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2018 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ-Β’ Κύκλος” πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού-Β’ Κύκλος” πατήστε εδώ.

 

Top