Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

by filiosgab_j647c827

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

by

by

Αναμένεται η προκήρυξη σε νέο πρόγραμμα του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Αγροτών” το επόμενο χρονικό διάστημα.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

 Δικαιούχοι της Δράσης

Η συγκεκριμένη ενίσχυση εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, δηλαδή στο σύνολο της χώρας με τις εξής εξαιρέσεις:

• Στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, το Υπομέτρο 6.1 δεν εφαρμόζεται στη δημοτική Κοινότητα 5ου διαμερίσματος Θεσσαλονίκης.

• Στην ΠΕ Αττικής, το Υπομέτρο 6.1 εφαρμόζεται στους δήμους Νήσων καθώς και σε δήμους και Κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα αποκλείοντας το κατεξοχήν αστικό ιστό της Αττικής, δηλαδή σε περιοχές που σύμφωνα με τον βαθμό Αστικοποίησης (Degree of Urbanization), έχουν βαθμό Αστικοποίησης 2 και 3 (ενδιάμεσης πυκνότητας κατοικημένες και αραιοκατοικημένες περιοχές) .

Ως δικαιούχοι της δράσης ορίζονται Φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα παρακάτω:

 •  Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
 • Είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.
 • Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 •  Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.
 • Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα.
 • Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 • Δεν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή µη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει µετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.
 • Δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος µέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 – 2020, του ΠΑΑ 2007 – 2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006.
 • Δεν έχει σύζυγο που έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2021 ή που τα έτη 2019 ή 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ µε τυπική απόδοση 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή είναι επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ.
 • Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
 • Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 • Κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης έχει ολοκληρώσει, έχει απαλλαγεί ή έχει ξεκινήσει την υπηρέτηση της στρατιωτικής του θητείας.
 • Τα νομικά πρόσωπα ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός µμετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις

Προϋπολογισμός Δράσης

Η δράση πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με 300 εκατομμύρια ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται ανάλογα με τους παρακάτω συνδυασμούς από 35.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ.

Βασικό μέσο ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:

α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.
β) 2.500 €, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι η πτηνοκτηνοτροφική. Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 € έως 40.000 €.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής ενίσχυσης.

Κυριότεροι μη Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών και δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι:

Οι αρχηγοί εκμετάλλευσης φυσικού ή νομικού προσώπου οι οποίοι:

 • Έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης.
 • Έχουν εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη.
 •  Έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑΑΥ 2000-2006.
 • Έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
 •  Είναι σπουδάστριες- σπουδαστές ή φοιτήτριες- φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 •  Λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%
 •  Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως νεοεισερχόμενοι στον γεωργικό τομέα επαγγελματίες αγρότες στο ΜΑΑE, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.
 •  Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία
 •  Τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα.
 • Ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση είναι οι ακόλουθες:

1. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης, να έχει περιληφθεί στην ΕΑΕ 2021 και να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 12.000 € για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και 10.000 € για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας και 8.000€ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. Στην τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης δεν προσμετράτε η τυπική απόδοση των επίσπορων καλλιεργειών.

2. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν µπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη και μεγαλύτερη από τέσσερα.

Δεσμεύσεις-Υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι δεσμεύονται:

 1.  Να υποβάλουν και εκτελέσουν µε επιτυχία επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης µέχρι και τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την ημερομηνία ένταξής τους στο µμέτρο υποβάλλοντας αίτημά ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους από την ημερομηνία ένταξης
 2.  Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη και να τη διατηρήσουν για τρία έτη µετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Οι υποχρεώσεις αυτές θα ελέγχονται ηλεκτρονικά µε βάση τα αντίστοιχα µμητρώα του ΥΠΑΑΤ και άλλων φορέων.
 3.   Να αυξήσουν την τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης τους τουλάχιστον στα 16.000 ευρώ κατά το έτος ολοκλήρωσης.
 4.   Να υπαχθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 5.  Να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ, από το 2021 έως και τέσσερα έτη µετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 6.  Να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα εντός 36 µηνών από την ημερομηνία ένταξής τους παρακολουθώντας σεμινάριο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
 7.   Να διατηρούν τη γεωργική τους εκµετάλλευση στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους. Αγροτεμάχια εκτός της ευρύτερης περιοχής δεν γίνονται αποδεκτά από το μέτρο.
 8.  Να διατηρούν τον τόπο µόνιµης κατοικίας τους και την έδρα του νομικού προσώπου σε περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 εντός της ίδιας Περιφέρειας έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
 9.  Έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, να διατηρήσουν την βαθμολογία τους σε επίπεδο ανώτερο ή τουλάχιστον ίσο µε το επίπεδο της βαθμολογίας του τελευταίου δικαιούχου, εφόσον υπάρχουν επιλαχόντες

Επιλογή υποψηφίων 

Η υποβολή αίτησης δεν δημιουργεί στο Ελληνικό Δημόσιο την υποχρέωση έγκρισής της. Το μέτρο είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή κάθε αίτηση βαθμολογείται ύστερα από αξιολόγηση και κατατάσσεται σύμφωνα με τη βαθμολογία της. Στην περίπτωση μη επάρκειας πόρων, εγκρίνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις με την υψηλότερη βαθμολογία ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις απορρίπτονται.

 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας .Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Τηλ. (+30) 2610 346500 Κιν. (+30) 6944 71 54 54 e-mail: vasp@vapgroup.gr

Top