Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης “Εγκατάσταση Νέων Αγροτών”

by filiosgab_j647c827

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης “Εγκατάσταση Νέων Αγροτών”

by

by

Αναμένεται να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” το επόμενο χρονικό διάστημα, με την ένταξη τουλάχιστον 8.000 δικαιούχων.

Στόχος του προγράμματος είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου, η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας & η μείωση του ηλικιακού μέσου όρου των αγροτών στη χώρα .

 

 Δικαιούχοι της Δράσης

Ως δικαιούχοι της δράσης ορίζονται Φυσικά πρόσωπα που :

 • δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους
 • έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος αναφοράς της πρόσκλησης και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί και αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).
 •  Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 €
 • Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (δηλαδή ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).

Προϋπολογισμός Δράσης

Η δράση πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με 300 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται ανάλογα με τους παρακάτω συνδυασμούς από 35.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ.

Βασικό μέσο ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:

 α. κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών και

 β. κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

 

 Επιλεξιμότητα της Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει:

 • να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.
 • να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 8.000 € έως και 100.000 €. 
 • τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης  να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.
 •  το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης  να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο.

Κυριότεροι μη Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών και δεν δύνανται να
κριθούν δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι:

Οι αρχηγοί εκμετάλλευσης φυσικού ή νομικού προσώπου οι οποίοι:

 • Έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης.
 • Έχουν εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη.
 •  Έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑΑΥ 2000-2006.
 • Έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.
 •  Είναι σπουδάστριες- σπουδαστές ή φοιτήτριες- φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
 •  Λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%
 •  Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως νεοεισερχόμενοι στον γεωργικό τομέα επαγγελματίες αγρότες στο ΜΑΑE, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά.
 •  Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία
 •  Τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα.
 • Ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας .Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Τηλ. (+30) 2610 346500 Κιν. (+30) 6944 71 54 54 e-mail: vasp@vapgroup.gr

Top