Προδημοσίευση της Πρόσκλησης για «Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών και ψηφιακών εφαρμογών / καινοτομία σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» – Διαβούλευση

by filiosgab_j647c827

Προδημοσίευση της Πρόσκλησης για «Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών και ψηφιακών εφαρμογών / καινοτομία σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» – Διαβούλευση

by

by

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης προχωρά στην Προδημοσίευση της Πρόσκλησης του Προγράμματος  «Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών και ψηφιακών εφαρμογών / καινοτομία σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και ορίζει μια περίοδο διαβούλευσης επ’ αυτής, έως τις 16/01/2020.

Η Δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020: «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της
καινοτομίας & των ΤΠΕ».

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 7.200.000 €.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000 € έως και 285.000 €.

Στόχοι της Δράσης είναι:
α) Η στήριξη υπαρχουσών και ενθάρρυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων για την παραγωγή νέων προϊόντων / υπηρεσιών, καθώς και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με
φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
β) Η ενίσχυση επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων ΤΠΕ) για την ανάπτυξη ή / και αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών και ψηφιακών επιχειρηματικών υπηρεσιών
στους τομείς: αγροδιατροφής & γαστρονομίας, θαλάσσιας οικονομίας, δημιουργικής & πολιτιστικής οικονομίας, ποιοτικού & θεματικού τουρισμού και πράσινης / κυκλικής οικονομίας.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2018 όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.
  •  Νέες επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει λιγότερες από 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2018 όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία.
  • Υπό σύσταση ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ επιχειρήσεις: Οι καινοτόμες επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και θα ιδρυθούν με κατ’ ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 60% και αποκλειστικής διαχείρισης από φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί μεταξύ των ετών 1974-1995 και που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01.01.2018 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 60% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης για τις Υφιστάμενες & Νέες Επιχειρήσεις και 70% για τις Υπό Σύσταση ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ Επιχειρήσεις.

Αναλυτικά, η Προδημοσίευση που αφορά στην επικείμενη Πρόσκληση του Προγράμματος:

 ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

 

 

Top