Ενίσχυση των Πράσινων Επιχειρήσεων & Ανακύκλωσης στην Δυτική Ελλάδα

by filiosgab_j647c827

Ενίσχυση των Πράσινων Επιχειρήσεων & Ανακύκλωσης στην Δυτική Ελλάδα

by

by

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι στόχοι του Προγράμματος είναι :

 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους δια μέσου της μείωσης του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.
 • Η εισαγωγή οικο-καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία
 • Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών (Eco Design – Eco Label κλπ).
 • Η προετοιμασία για την συμμόρφωση των επιλέξιμων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα σε διεθνή μη υποχρεωτικά ενωσιακά πρότυπα και κυρίως την προετοιμασία τους για μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα.
 • Την παροχή κινήτρων προς τις ΜμΕ για την προώθηση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και την χρήση διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης), χωρίς την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης.
 • Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων δια μέσου της ικανοποίησης περιβαλλοντικών δεικτών.

           Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 10/09/2019

           Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 10/02/2020

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός των Δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 4.578.324 €
Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 55% έως και 65% (ανάλογα με το είδος του δικαιούχου και ανάλογα με την κατηγορία δαπάνης).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 € έως 300.000 €.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
Σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης. Το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Η διάρκεια της υλοποίησης των έργων είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης / Χρηματοδότησης των έργων.

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση, για τουλάχιστον 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

 • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (με τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)
 • ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 • ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ – ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (που δεν έχουν τουλάχιστον 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΝΤ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,

1.6

 

Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις

Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ

Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Κτιριακές παρεμβάσεις για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Υδατος

Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης

Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

 

 

 

 

 

 

 

55%

 

 

 

 

 

 

 

65%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

2.1, Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού  

55%

 

65%

 

 

100%

2.2  Εξοπλισμός ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά)  

55%

 

65%

 

50.000€

 

20%

2.3 Εξοπλισμός ΑΠΕ (ηλιοθερμία, βιοκαύσιμα)  

55%

 

65%

2.4 Εξοπλισμός για Εξοικονόμηση Ενέργειας  

55%

 

65%

 

100%

2.5 Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής  

55%

 

65%

 

100%

2.6 Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης  

55%

 

65%

 

100%

3.1 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων  

55%

 

65%

 

4.000€

 

3%

3.2 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών ενεργειακών ελέγχων και μελετών  

55%

 

65%

 

10.000€

 

10%

3.3 Δαπάνες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας ή και περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO50001 ή ISO 14001)  

 

55%

 

 

65%

 

 

10.000€

 

 

10%

3.4 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον  

55%

 

65%

 

10.000€

 

3.5 Δαπάνες πιστοποίησης προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον  

55%

 

65%

 

10.000€

 

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΤ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας και Χώροι αποθήκευσης  

55%

 

65%

 

 

30%

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης και Συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστήματα πυρόσβεσης  

 

55%

 

 

65%

 

 

 

 

 

 

100%

3.1 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών

παρακολούθησης και διαχείρισης

επενδύσεων

 

 

55%

 

 

65%

 

 

4.000€

 

 

3%

4.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού  

 

 

55%

 

 

 

65%

60.000€: 12.000€

ανά ΕΜΕ και

μέχρι 5 ΕΜΕ

4.2 Εκπαίδευση προσωπικού 30.000€ 30%

 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Top