ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

by filiosgab_j647c827

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

by

by

Η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες θεωρούνται ως η κινητήριος δύναμη του σημερινού μας παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος. Η χρήση του διαδικτύου, των επιχειρηματικών δικτύων και των μοντέρνων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, μπορούν να ωθήσουν την αναπτυξιακή διεργασία για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που τις υλοποιούν.

Η VAPGROUP έχει έγκαιρα αναδείξει τον δυναμικό και πρωταρχικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες (ΤΠΕ) και ως εκ τούτου είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε έργα που σχετίζονται με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της οικονομίας.

Οι ολοκληρωμένες μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 Έλεγχο ποιότητας έργων πληροφορικής

 Τεχνική υποστήριξη και παροχή εμπειριών για την υλοποίηση πρωτοβουλιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 Μελέτη, ανάλυση και υλοποίηση σύγχρονων λύσεων πληροφορικής στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας

 Δικτύωση, διαδικτύωση και εφαρμογή λύσεων τηλεργασίας

 Ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων

 Μικτά περιβάλλοντα μάθησης και εκπαίδευσης

 Εφαρμογές πολυμέσων και WEB 2.0

 Μελέτες σκοπιμότητας

 Επιχειρησιακά προγράμματα που αφορούν την χρήση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας

 Τεχνική υποστήριξη για την μεταφορά της τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Top