Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία

by filiosgab_j647c827

Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία

by

by

 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με κεφάλαιο κίνησης υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.
Ειδικότερα η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης), σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα.

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 09/08/2021
Λήξη υποβολής προτάσεων: 25/09/2021

 

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 20.000.000€

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης χωρίζεται σύμφωνα με τις οριζόμενες κατηγορίες δικαιούχων και ως εξής:

 • Δικαιούχοι κατηγορίας Α: 15% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης
 • Δικαιούχοι κατηγορίας Β1, Β2, Β3: 85% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης

Εφόσον για μία κατηγορία δικαιούχων δεν εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί αναλογικά στις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με:

 • 500 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Α
 •  1.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β1
 •  3.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β2
 •  5.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β3

 

Δικαιούχοι της δράσης

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις), που νομίμως λειτουργούν στη
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και είχαν κατά το έτος 2019 κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των 5.000€ και μικρότερο ή ίσο των 300.000€ (σύμφωνα με τον κωδ. 500 του έντυπου Ε3 της χρήσης 2019) και διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατηγορία Επιχειρήσεων Α: Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, εξαιρουμένων των μισθωτών με παράλληλη δραστηριότητα) με έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι είναι μέλη στο αντίστοιχο επιστημονικό επιμελητήριο ή Σύλλογο Δημοσίου Δικαίου της ειδικότητάς τους.
 • Κατηγορία Επιχειρήσεων Β1: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 5.000€ και μικρότερο των 15.000€.
 • Κατηγορία Επιχειρήσεων Β2: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 15.000€ και μικρότερο των 50.000€.
 • Κατηγορία Επιχειρήσεων Β3: Επιχειρήσεις με συνολικό ποσό εξόδων έτους 2019 μεγαλύτερου ή ίσο των 50.000€.Το συνολικό ποσό εξόδων προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών του εντύπου Ε3 της χρήσης 2019: 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485.

 

Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2020 και να έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για την
  περίοδο 1/1-31/12/2019 και 1/1-31/12/2020 ή εναλλακτικά τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο 1/1-31/12/2020 έως και 19/07/2021
 •  Να μην τους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΠΔΕ0103-6 και τίτλο «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»
 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι των κατηγοριών Β1, Β2, Β3 να μην έχουν λάβει ή να μην λάβουν
  χρηματοδότηση στο πλαίσιο των κλαδικών προγραμμάτων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των
  επιπτώσεων της πανδημίας έτους 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
  • Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας
  • Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών
  • Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων – παιδότοπων
 • Να έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους για το έτος 2020 σε σχέση με αυτόν του έτους 2019
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι.Α για τους δυνητικούς δικαιούχους των κατηγοριών Β1,Β2,Β3 και του Παραρτήματος Ι.Β για τους δυνητικούς δικαιούχους της κατηγορίας Α, και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 1/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης
 • Να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών για το έτος 2019 το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και μέγιστο 300.000€
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014
 •  Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
 •  Σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών

Γενικές πληροφορίες

 •  Το καταβληθέν ποσό (κεφάλαιο κίνησης) θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 ή 2022. Τούτο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του αντίστοιχου έτους στο οποίο θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία, βάσει των οποίων έγινε ο υπολογισμός της κατάταξης του δικαιούχου στην αντίστοιχη κατηγορία (βλ. κεφ. 5). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί και αφού έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων, διαπιστωθεί το αντίθετο, η διαφορά μεταξύ καταβληθέντος ποσού και αθροίσματος δηλωθέντων ποσών, θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.
 •  Το συνολικό αίτημα ελέγχου υποβάλλεται κατ’ επιλογή των δικαιούχων από την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης απόφασης ένταξης και έως την 31/03/2022

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

 • Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης
 • Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης
 •  Να έχουν υποβάλει για το 2020 είτε φορολογική δήλωση (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2020) ή το σύνολο των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα Φ2 για το έτος 2020), που έχουν υποβληθεί/τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης.

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο, τηλ. 2610 346 500 κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr

Top