Παράταση υποβολής αιτήσεων των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2: “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων”

by filiosgab_j647c827

Παράταση υποβολής αιτήσεων των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2: “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων”

by

by

Ανακοινώθηκε η 1η Τροποποίηση και Αντικατάσταση Πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η 2η Τροποποίηση και Αντικατάσταση Πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» της Δράσης 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με γεωργικό προϊόν).στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης στις ανωτέρω δράσεις, έχει ως ακολούθως:

  • Καταληκτική ηµεροµηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ είναι η 6η Νοεµβρίου 2017.
  • Καταληκτική ηµεροµηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ είναι η 30η Νοεµβρίου 2017.

 

 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 4.2.1

 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 4.2.2

 

Top