Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών ένταξης στη Δράση “Αναβάθμιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

by filiosgab_j647c827

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών ένταξης στη Δράση “Αναβάθμιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

by

by

Ανακοινώθηκε η Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος XII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Για την τακτοποίηση ελλείψεων δικαιολογητικών που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στο φυσικό φάκελο ισχύουν απαρέγκλιτα οι 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής σας με σχετική επιστολή.

 Σχετικό αρχείο

Top