Παράταση λήξης υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα: “Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας”

by filiosgab_j647c827

Παράταση λήξης υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα: “Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας”

by

by

Τρίτη (3) τροποποίηση – Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα: “Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας”

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, ορίζεται η 02 Δεκεμβρίου 2019.

 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Top