ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

by filiosgab_j647c827

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

by

by

Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

Ελεύθεροι επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Αγροδιατροφή

 Ενέργεια

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

 Εφοδιαστική Αλυσίδα

 Περιβάλλον Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 Υγεία – Φάρμακα

 Υλικά – Κατασκευές

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να είναι από 15.000€ έως 60.000€. Το ποσοστό ∆ημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:

  1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, ή να είναι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
  2. Να διαθέτουν ΑΦΜ.
  3. Κάθε φυσικό πρόσωπο συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο αίτησης χρηματοδότησης.
  4. Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011.
  5. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.
  6. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
  7. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία.
  8. Να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης, εξαιρουμένων των δράσεων κατάρτισης.

Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των συνεργασιών δικαιούχων, για κάθε δικαιούχο εταίρο ξεχωριστά.

Αποκλείονται από τα συνεργατικά σχήματα, οι συνεργασίες φυσικών προσώπων οι οποίοι κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)

 Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας)

 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)

 Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες

 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

 Αποσβέσεις παγίων

 Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

 Προμήθεια αναλωσίμων

 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)

 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

 Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 27.04.2016.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 17/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία στις 24/05/2016 για την Α φάση.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Β φάσης της δράσης θα πρέπει, μετά την παράταση που δόθηκε, το αργότερο έως την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 , να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  Η προθεσμία είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – 8η τροποποίηση

 Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ επικοινωνήστε με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο Τηλ. (+30) 2610 346500     Κιν. (+30) 6944 71 54 54
e-mail: vasp@vapgroup.gr

Top