Ίδρυση Μεταφορικής Εταιρείας στη Βουλγαρία

by filiosgab_j647c827

Ίδρυση Μεταφορικής Εταιρείας στη Βουλγαρία

by

by

Η ίδρυση μεταφορικής εταιρείας στην Βουλγαρία προσφέρει κάποια μοναδικά πλεονεκτήματα στον Έλληνα επιχειρηματία, τα οποία την κάνουν ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

 • Χαμηλή φορολογία
 • Άμεση επιστροφή ΦΠΑ
 • Χαμηλό κόστος διαχείρισης (έξοδα λειτουργίας–ασφάλεια – ασφαλιστικές εισφορές κλπ)
 • Με την ίδια εταιρεία μπορεί να κάνετε παράλληλα και άλλες δραστηριότητες (πχ εισαγωγές- εξαγωγές – παροχή υπηρεσιών – εμπόριο – real estate κλπ)

Για την ίδρυση και έναρξη εργασιών μεταφορικής εταιρείας στην Βουλγαρία απαιτούνται οι παρακάτω ενέργειες:

1. ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΠΕ) ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

α. Δικαιολογητικά που απαιτούνται

 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου από τους μετόχους.
 • Ένα όνομα για την Βουλγάρικη εταιρεία (Διακριτικός τίτλος).
 • Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα (Διεύθυνση, Πόλη, T.K.).
 • Περιγραφή της κυρίας δραστηριότητάς σας, καθώς και κάποιες από πιθανές δευτερεύουσες, γιατί στην Βουλγαρία με την ίδια εταιρεία μπορείτε να κάνετε και άλλες δραστηριότητες (πχ μεταφορές – παροχή υπηρεσιών – εμπόριο – real estate κλπ.).
 • Ιδρυτικό κεφάλαιο της εταιρείας (το οποίο κατατίθεται στον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό μέχρι τη δημοσίευση της εταιρείας και στην συνέχεια μπορείτε να το πάρετε πίσω).

β. Διαδικασία που απαιτείται για την σύσταση και έναρξη της εταιρείας

 • Αίτηση καταχώρησης της εταιρείας προς το Τμήμα Εταιρειών του αντίστοιχου αρμόδιου δικαστηρίου όπου έχει έδρα η εταιρεία.
 • Πρακτικό ίδρυσης από τη συνεδρίαση των εταίρων, που να περιέχει την απόφαση σύστασης εταιρείας.
 • Από συμβολαιογράφο, θεωρημένο υπόδειγμα υπογραφής του διαχειριστή και δήλωσή του με τη συγκατάθεσή του να διοριστεί ως τέτοιος.
 • Δήλωση του άρθρου 142 ΕΝ εκ μέρους του διαχειριστή.
 • Τραπεζικό πιστοποιητικό που να δείχνει το κεφάλαιο της εταιρείας που έχει ήδη καταβληθεί.
 • Πιστοποιητικό διαφύλαξης της επωνυμίας της εταιρείας.
 • Απόδειξη πληρωμής του κρατικού τέλους εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

Η έναρξη της εταιρείας πραγματοποιείται εντός 4 ημερών (απόκτηση Βουλγάρικου ΑΦΜ, άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών όψεως) και η εισαγωγή της στο Σύστημα VIES, για την απόκτηση Ευρωπαϊκού ΑΦΜ, μαζί με τελωνειακό αριθμό EORI (για διεθνείς συναλλαγές σε τρίτες χώρες), εντός 10 ημερών.

2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 • Τιμολόγιο αγοράς φορτηγού αυτοκινήτου
 • Πρωτότυπες άδειες αυτοκινήτου
 • Δημοτικά τέλη μόνο όταν παίρνουμε πινακίδες (2% επί του τιμολογίου του τράκτορα)
 • Ταξινόμησή αυτοκίνητου (Βουλγάρικες πινακίδες) που περιλαμβάνει:
 • ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ για 1 έτος
 • ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ για 2 έτη
 • ΚΤΕΟ για 1 έτος (6 μήνες για φορτηγά πάνω από 10 ετών)
 • ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ για 1 έτος

3. ΕΚΔΟΣΗ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 5 ΕΤΩΝ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

 • Πιστοποιητικό Εξασκήσεως Επαγγέλματος Διεθνών Μεταφορών με φωτογραφία, η οποία αφορά μόνο τον διαχειριστή και έρχεται υπηρεσιακώς από το Ελληνικό Υπουργείο Μεταφορών στο Βουλγάρικο Υπουργείο Μεταφορών. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η Άδεια Εξασκήσεως μπορεί να προσληφθεί Βούλγαρος πολίτης που έχει άδεια ή να μπει συνέταιρος με ποσοστό ακόμα και 1%)
 • Άδεια παραμονής στη Βουλγαρία που ισχύει για πέντε χρόνια (αφορά Μόνο τον διαχειριστή, αμέσως μετά την ίδρυση της εταιρίας)

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

 • CMR Ασφάλεια (για μεταφορά απλών εμπορευμάτων περίπου 250€ το χρόνο έως 300.000€ αξία εμπορεύματος)
 • Μικτή ασφάλεια κάλυψης του αυτοκινήτου (2.3% με 2.6% επί της πραγματικής αξίας του αυτοκινήτου)
 • Ασφάλεια Διαχειριστή (60€ το μήνα περίπου)
 • Ασφάλεια Οδηγού (100€ το μήνα περίπου)
Top