Η εταιρεία μας

by filiosgab_j647c827

Η εταιρεία μας

by

by

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στην μέση ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν και να αντιμετωπίσουν τους μεταβαλλόμενους νέους κανόνες των διεθνοποιημένων οικονομιών στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν τον ρόλο τους σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να αναπτυχθούν περαιτέρω με επιτυχία. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας κατά την διαδικασία της ανάπτυξης και εισόδου τους σε νέες αγορές στην Ελλάδα και διεθνώς, βασιζόμενοι στην εμπειρία μας και στο διακρατικό μας δίκτυο των συνεργαζόμενων οργανισμών και επιχειρήσεων..
Η υλοποίηση μίας επιχειρηματικής ιδέας ή οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης είναι μία πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί γνώση, εμπειρία και αναλυτική προσέγγιση και σκέψη. Η VAPGROUP υποστηρίζει τον επιχειρηματία και τον επενδυτή σε όλους τους τομείς της οικονομίας καθώς και σε διαφορετικά επίπεδα για την επιτυχημένη υλοποίηση των μελλοντικών του κινήσεων.

Οι υπηρεσίες μας μπορούν να συνοψισθούν κατωτέρω:

 1. Μελέτη – Ανάλυση – Σχεδιασμός – Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
 2. Συμμετοχή σε επενδυτικά μοντέλα που σκοπεύουν στην είσοδο της καινοτομίας στον επιχειρηματικό κόσμο
 3. Παροχή Υπηρεσιών σε ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων
 4. Επανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών
 5. Ανάλυση Αγοράς

Υλοποίηση Εθνικών Πρωτοβουλιών (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Η Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχει έναν μεγάλο αριθμό επενδυτικών πρωτοβουλιών για υφιστάμενες επιχειρήσεις ή για νέες επιχειρηματικές ιδέες. Ειδικά, η υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014–2020 (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) αποτελεί το κείμενο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ευρωπαϊκών Πόρων σε Εθνικό επίπεδο την περίοδο 2014-2020. Το κείμενο αυτό καταρτίσθηκε εντός του πλαισίου της νέας στρατηγικής προσέγγισης της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάση του οποίου, το ΕΣΠΑ «…διασφαλίζει ότι η βοήθεια των πόρων είναι σύμφωνη με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Κοινότητας και διακρίνει τον σύνδεσμο μεταξύ των Ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και του Εθνικού προγράμματος ανοικοδόμησης».

Η VAPGROUP, υποστηριζόμενη από έναν ικανό αριθμό συμβούλων και ειδικών, μπορεί να υποστηρίξει όλα τα επίπεδα υλοποίησης επενδυτικών ευκαιριών και σχεδίων. Η εταιρία μας και το καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, αναλύει τις βασικές επενδυτικές ανάγκες, προετοιμάζει τα κατάλληλα βήματα και ακολουθεί τις ενδεδειγμένες διεργασίες για την υλοποίηση των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων.

Οι υπηρεσίες μας μπορούν να συνοψισθούν κατωτέρω:

 1. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
 2. Επιχειρησιακά αναπτυξιακά σχέδια
 3. Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών
 4. ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2014–2020

Εμπλοκή σε Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες

1. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ο στρατηγικός στόχος της VAPGROUP είναι η μέγιστη δυνατή εμπλοκή της εταιρίας σε έναν ικανό αριθμό πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να:

 • Αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία και να την μεταφέρει στις δημόσιες και ιδιωτικές οικονομικές δομές στην χώρα μας
 • Ανταλλάξει εμπειρία και ικανότητες με άλλους οργανισμούς και εταιρίες από άλλες χώρες της ΕΕ
 • Βελτιστοποιήσει την συμμετοχή των Ελληνικών ΜΜΕ και οργανισμών σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους

Οι τομείς εμπλοκής μας είναι οι ακόλουθοι:

 • Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ)
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Καινοτομία
 • Περιβάλλον

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων που, μεταξύ των άλλων είναι οι εξής:

 • Έρευνα και Ανάπτυξη
 • Παροχή Συμβουλών σε θέματα Διαχείρισης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διαχείριση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Αξιολόγηση και τεχνική υποστήριξη οργανισμών που εμπλέκονται σε πρωτοβουλίες της ΕΕ

2.Περιφερειακή Ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ένα από τα πλουσιότερα τμήματα του πλανήτη μας, αλλά χαρακτηρίζεται από μεγάλες εσωτερικές ανομοιογένειες κυρίως στο επίπεδο της οικονομίας και των ευκαιριών ανάμεσα στις περιφέρειές της. Μέσω της Περιφερειακής της πολιτικής, η ΕΕ μεταφέρει πόρους από τις πλουσιότερες προς τις ασθενέστερες περιοχές. Ο κύριος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των μειονεκτούντων περιοχών έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες.

Η εταιρία μας υποστηρίζει και παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών που απευθύνονται σε:

 • Δημόσιους οργανισμούς και Φορείς (Υπουργεία, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα κλπ)
 • Οργανισμούς που ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα της Οικονομίας μας
 • Τοπικούς Φορείς και Οργανισμούς Ανάπτυξης – Περιφέρειες και Δήμους

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχουμε είναι άμεσα προσανατολισμένες στην:

 • Ανάπτυξη και υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων
 • Μεταφορά Τεχνολογίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Περιφερειών
 • Τεχνική Βοήθεια σε Περιφερειακούς Οργανισμούς που στοχεύουν στη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
 • Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων και Καινοτόμων στρατηγικών
 • Παροχή συμβουλών υποστήριξης
 • Διαχείριση Έργων και Συντονισμό Δράσεων
 • Προετοιμασία και υλοποίηση προτάσεων έργων για Τοπικούς, Περιφερειακούς και Εθνικούς Φορείς

Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες

Η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες θεωρούνται ως η κινητήριος δύναμη του σημερινού μας παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος. Η χρήση του διαδικτύου, των επιχειρηματικών δικτύων και των μοντέρνων δικτύων κινητής τηλεφωνίας, μπορούν να ωθήσουν την αναπτυξιακή διεργασία για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που τις υλοποιούν.

Η VAPGROUP έχει έγκαιρα αναδείξει τον δυναμικό και πρωταρχικό ρόλο πο υ μπορούν να διαδραματίσουν η Πληροφορική και οι Τηλεπικοινωνίες (ΤΠΕ) και ως εκ τούτου είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίας σε έργα που σχετίζονται με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της οικονομίας.

Οι ολοκληρωμένες μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχο ποιότητος έργων πληροφορικής
 • Τεχνική υποστήριξη και παροχή εμπειριών για την υλοποίηση πρωτοβουλιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Μελέτη, Ανάλυση και υλοποίηση σύγχρονων λύσεων πληροφορικής στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας
 • Δικτύωση, Διαδικτύωση και εφαρμογή λύσεων τηλεργασίας
 • Ανάπτυξη και Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων
 • Μικτά περιβάλλοντα μάθησης και εκπαίδευσης
 • Εφαρμογές πολυμέσων και WEB 2.0
 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Επιχειρησιακά προγράμματα που αφορούν την χρήση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιώνστον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας
 • Τεχνική υποστήριξη για την μεταφορά της τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Στην VAPGROUP, θεωρούμε ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι ένας παράγοντας-κλειδί που μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Υιοθετούμε την λογική ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  πρέπει να είναι ο πρωτεύων αναπτυξιακός μας στόχος και για τον λόγο αυτό μπορούμε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές της οικονομίας μας, μέσω:

 • Συμμετοχής σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Δίκτυα
 • Προετοιμασίας και Υλοποίησης διαφόρων Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών
 • Μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας μεταξύ των οργανισμών που ασχολούνται με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε όλη την Ευρώπη

Οι υπηρεσίες μας μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

 • Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση και Επαγγελματική κατάρτιση κρίσιμων τμημάτων του πληθυσμού (γυναίκες, άνεργοι, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές δεξιότητες κλπ)
 • Συμμετοχή σε έργα που μάχονται τις κοινωνικές διακρίσεις και τους αποκλεισμούς
 • Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών διεργασιών
 • Στενή συνεργασία με γραφεία ευρέσεως εργασίας που βρίσκονται στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της συμμετοχής της σε κοινά προγράμματα ενάντια στο φαινόμενο της ανεργίας
 • Συμμετοχή στην προβολή των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και δράσεων για την ανάπτυξη της δια βίου

Περιβάλλον

Η VAPGROUP έχει, ανάμεσα στις υπόλοιπες περιοχές εξειδίκευσης, την παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και προβολής της αειφόρου ανάπτυξης. Η μεγάλη μα επικέντρωση στην προστασία του περιβάλλοντος όπως επίσης και η παροχή υπηρεσιών πάνω σε ζητήματα «πράσινης» ανάπτυξης και πολιτικών, έχει ενδυναμώσει τους δεσμούς συνεργασίας μας με άλλους, κύρια Ευρωπαϊκούς, οργανισμούς.

Το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

 • Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών μέσα στα πλαίσια της «πράσινης» ανάπτυξης
 • Μεταφορά καλών πρακτικών μεταξύ της χώρας μας και κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Συμμετοχή σε διάφορες Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον μορφών δόμησης
 • Περιβαλλοντική πολιτική
 • Φυσικοί Πόροι και διαχείρισή τους
 • Διαχείριση Παράκτιων περιοχών και αξιοποίησή τους
 • Αστικό περιβάλλον
 • Προώθηση και Διαχείριση «καθαρών» τεχνολογιών
 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Βιομηχανική και Αγροτική Ρύπανση και σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης
Top