Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Γυμναστηρίων & Παιδότοπων έως 18.000€

by filiosgab_j647c827

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Γυμναστηρίων & Παιδότοπων έως 18.000€

by

by

 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση με την μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στην χώρα.

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων υποβολής: 31/05/2021
Ημερομηνία λήξης αιτήσεων υποβολής: 12/10/2021

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι:
– 93.13.10.01: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
– 93.13.10.02: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
– 93.11.10.04: Υπηρεσίες πίστας καρτ
– 93.29.19.05: Υπηρεσίες παιδότοπου

Προϋπολογισμός – Ποσοστά επιδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 16.000.000€.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 25% του αθροίσματος των ποσών των πεδίων 581 (Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (Αποσβέσεις) του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, υπολογίζεται το ανοιγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019, ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα των συγκεκριμένων κωδικών δια το συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 365.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 18.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Κριτήρια Ένταξης

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020.
2. Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019 έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
3. Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, υπολογίζεται το ανοιγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019, ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα των συγκεκριμένων κωδικών δια το συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 365.
4. Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
5. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Άλλες πληροφορίες

Α) Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Β) Οι λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση είναι οι ακόλουθες:
1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
7. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ

Top