ΕΣΠΑ 2014-2020

by filiosgab_j647c827

ΕΣΠΑ 2014-2020

by

by

 

 

 

Δημοσιεύτηκε ο νόμος για τη διαχείριση του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020

Ο Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 – Μέρος Ι & ΙΙ) περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τις λαϊκές αγορές κ.α.

Σχετικά αρχεία

 Νόμος για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπεγράφησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, που υπέβαλε η χώρα και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

 

Σχετικά αρχεία

Τομεακά ΕΠ

 ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 

 ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 

 ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 

 ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

 ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 

 

Περιφερειακά ΕΠ

 ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 

 ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

 ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

 ΕΠ Ηπείρου 

 ΕΠ Θεσσαλίας 

 ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

 ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 

 ΕΠ Πελοποννήσου 

 ΕΠ Ιονίων Νήσων 

 ΕΠ Αττικής 

 ΕΠ Βορείου Αιγαίου 

 ΕΠ Κρήτης 

 ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 

 

Εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Εγκρίθηκε στις 23/5/2014 το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συνολικού π/υ €20,84 δις (κοινοτική συνδρομή), €26 δις (δημόσια δαπάνη), το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ.

Οι προτεραιότητες που θα υποστηριχτούν από το νέο ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των υποδομών πρόσβασης και η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σχετικά αρχεία

 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ 2014-2020

 Εγκριτική Απόφαση νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ επικοινωνήστε άμεσα με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο,

τηλ. 2610 346500 κιν. 6944 71 54 54

 e-mail: vasp@vapgroup.gr

Top