“ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”

by filiosgab_j647c827

“ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”

by

by

Οι προτάσεις έργων που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις:

 Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
 Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στην δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ηλικίας και μεγέθους είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες ή σε συμπράξεις με ερευνητικούς οργανισμούς ανάλογα με την παρέμβαση της δράσης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Υλικά – Κατασκευές
 Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
 Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 Υγεία & Φάρμακα
 Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Ενέργεια
 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 Αναδυόμενες Τεχνολογίες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες παγίων (εξοπλισμός και κτίρια), δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους (έρευνες, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες), πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (ταξίδια, δημοσιότητα, αναλώσιμα, λοιπές)
 Ενισχύσεις καινοτομίας (μόνο για ΜΜΕ): δαπάνες καινοτομίας (άυλα στοιχεία ενεργητικού, απόσπαση προσωπικού υψηλής εκπαίδευσης, υπηρεσίες καινοτομίας)
 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜΜΕ).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται από 200.000€ έως 2.000.000€ ανάλογα με την παρέμβαση και τον αριθμό των φορέων που συμμετέχουν στην πρόταση.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από 25% έως 100% ανάλογα με την παρέμβαση, την επιλέξιμη δραστηριότητα δαπανών, την κατηγορία έρευνας και το μέγεθος της επιχείρησης.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ένταση ενίσχυσης του έργου ενός δικαιούχου για κάθε είδος επιλέξιμης δραστηριότητας είναι ίση για όλες τις κατηγορίες δαπάνης που συμπεριλαμβάνει η δραστηριότητα. Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης στην περίπτωση συνεργατικών έργων.

Αναλυτικά η ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία παρέμβασης, ανά επιλέξιμη δραστηριότητα, ανά χαρακτηρισμό ενότητας εργασίας και ανά μέγεθος επιχείρησης, έχει ως ακολούθως:

Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

επιλέξιμη δραστηριότητα μεσαίες επιχειρήσεις μικρές επιχειρήσεις
έργα έρευνας και ανάπτυξης βιομηχανική έρευνα 60% 70%
βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 75% 80%
πειραματική ανάπτυξη 35% 45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 50% 60%
μελέτη σκοπιμότητας 60% 70%
καινοτομία για ΜΜΕ* 50% 50%
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%

 

Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς.
Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

επιλέξιμη δραστηριότητα μεγάλες επιχειρήσεις μεσαίες επιχειρήσεις μικρές επιχειρήσεις
έργα έρευνας και ανάπτυξης βασική έρευνα 100% 100% 100%
βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις 65% 75% 80%
πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 40% 50% 60%
μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
καινοτομία για ΜΜΕ* 0% 50% 50%
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

 

Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

επιλέξιμη δραστηριότητα μεγάλες επιχειρήσεις μεσαίες επιχειρήσεις μικρές επιχειρήσεις
έργα έρευνας και ανάπτυξης πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
καινοτομία για ΜΜΕ* 0% 50% 50%
συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

(*) Η ένταση ενίσχυσης για καινοτομία για ΜΜΕ, για την κατηγορία Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 200.000€ ανά επιχείρηση και για οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
200.000 εάν μία επιχείρηση
350.000 εάν δύο επιχειρήσεις
450.000 εάν τρεις επιχειρήσεις
500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 23/03/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 07/06/2017.

 

Σχετικά Αρχεία

 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ επικοινωνήστε με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο Τηλ. (+30) 2610 346500     Κιν. (+30) 6944 71 54 54
e-mail: vasp@vapgroup.gr

 

Top