Πρόγραμμα επιχορήγησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών 18-29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

by filiosgab_j647c827

Πρόγραμμα επιχορήγησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών 18-29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

by

by

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 3.000 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στην ψηφιακή οικονομία. Μέσω της δράσης ενισχύονται άνεργοι για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, (από τα κεντρικά γραφεία μέχρι τα εργοστάσια και από την αποθήκη μέχρι τη διανομή των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους). Η δράση αφορά το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:12/9/2022
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03/10/2022

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο).
β. Να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
γ. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
δ. Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
ε. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

Α’ δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

Β’ δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη

Γ’ δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για την ένταξη πράξεων με την παρούσα Πρόσκληση αφορά όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και σε ετήσια βάση κατανέμεται ως εξής:

Για το 2022: 15 εκατ. ευρώ

Για το 2023: 30 εκατ. ευρώ

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ και ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2023.

 


Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας,                             τηλ. 2610 346 500 κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr

Top