ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ – Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

by filiosgab_j647c827

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ – Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

by

by

Η  Δράση έχει ως βασικό στόχο  την προαγωγή  επενδύσεων για την στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας  καθώς και την  δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Μεταποίηση
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία – Φάρμακα – Ευεξία
 • Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 21 Μαΐου 2019

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 02 Δεκεμβρίου 2019

 

Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιδότησης

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 6.205.279€.
Η διάρθρωση του  προϋπολογισμού της Δράσης αναλύεται ως εξής :

 • 40% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις
 • 30% για τις νέες πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 30% για τις νέες μικρές επιχειρήσεις

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000€ έως 300.000€.

Ειδικότερα, για τις κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων Γ1 & Γ3 ο ελάχιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης ανέρχεται στις 25.000€.

Για την κατηγορία δυνητικών δικαιούχων Γ2  ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε επενδυτικής πρότασης ανέρχεται στις 50.000€.

Σημειώνεται ότι εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

 

Όροι & προϋποθέσεις

Ως Δικαιούχοι της Δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) οι οποίες είτε είναι νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις (δηλ. έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2015) είτε  είναι υπό σύσταση επιχειρήσεις .
Βασική προϋπόθεση είναι να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν  εντός της Περιφέρειας Δυτικής  Ελλάδος  και να εντάσσονται στις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.

Oι κατηγορίες των  Δικαιούχων είναι τρείς (3) και  αναλύονται παρακάτω:

Γ1 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • Να είναι μικρές ή πολύ επιχειρήσεις
 • Έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2015.
 • Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα:         –
 • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
 • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Γ2 Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2015
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην έχουν της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
 • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
 • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Η κατηγορία Γ2 των δυνητικών δικαιούχων θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) με ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€. Οι δαπάνες τους θα αφορούν χρηματοδότηση από την Επ. Πρωτ. 8.v.

Γ3 Υπό σύσταση Επιχειρήσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που  θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.
 • Οι μέτοχοί τους να μην έχουν ήδη συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα στους συγκεκριμένους ΚΑΔ που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο ή να μην είναι μέτοχοι με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε επιχείρηση των ΚΑΔ που προβλέπονται στο επιχειρηματικό σχέδιο
 • Με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι:
 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

 

Σημαντικές πληροφορίες

 • Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας των Δαπανών, ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως δυόμιση (2,5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης .
 • Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποβολής πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως περιγράφονται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τότε το έργο δεν προχωρά στο στάδιο της αξιολόγησης και απορρίπτεται.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

Top