Πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Επιχειρώ”

 

Το Πρόγραμμα «Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού» θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης κα Ανθεκτικότητας.

Δικαιούχοι του προγράμματος:

 • Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που έχουν ιδρυθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 δωδεκάμηνες χρήσεις.
 • Επιλέξιμες για τη Δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων: 1) εμπορίου, 2) υπηρεσιών, 3) τουρισμού, πλην των δραστηριοτήτων εκείνων που εξαιρούνται από τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό.
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής:
  • Δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους,
  • Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών (πχ. Franchising-Δικαιοχρήση, Shop-in-shop, δίκτυο πρακτόρευσης κτλ.)
  • Επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Ύψος προϋπολογισμού:
  • Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους έως 100.000€
  • Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 € έως και 500.000 €. Η Δυναμικότητα της τουριστικής μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό (100) κλίνες.
 • Διάρκεια υλοποίησης έργων: 18 μήνες
 • Το 30% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πρέπει να πιστοποιηθεί μέσα στους πρώτους 9 μήνες υλοποίησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης αφορούν:

 • Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
 • Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ISO 50001, Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, Υπηρεσίες Συμβούλου, Εκπόνηση Μελετών κτλ.)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

  Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
Μεσαίες Επιχειρήσεις 40% 40%
Μικρές και Πολύ Μικρές 50%

 

Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της δράσης ανέρχεται συνολικά σε 200.000.000 € και θα κατανέμεται διακριτά σε:

 • 100.000.000 € για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών
 • 100.000.000 € για τον κλάδο Τουρισμού

Η κατανομή των πόρων θα γίνεται σε επίπεδο Περιφέρειας.

 

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος, υπάρχει δεδηλωμένος ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος, ως εξής:

 • μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%
 • εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%
 • αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.