ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ν.4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου ορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής καθώς και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Μέσω του εν λόγω πλαισίου, εισάγονται δεκατρία νέα καθεστώτα ενισχύσεων που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, σε συνδυασμό με το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης έως και 70%.
Θα περιλαμβάνονται τρεις σταθεροί κύκλοι για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Αυτό σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα γνωρίζουν ακριβώς ποιο χρονικό διάστημα θα μπορούν να καταθέτουν τα σχέδιά τους στο εκάστοτε καθεστώς του νόμου, διεκδικώντας την προβλεπόμενη ενίσχυση. Αυτό θα γίνεται για τρεις συνεχόμενους μήνες (παράδειγμα Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος) και ο επόμενος (πχ. Απρίλιος) θα είναι εκτός.

 

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις παρακάτω νέες κατηγορίες:

 1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 3. ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ
 4. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
 5. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 6. ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 7. ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
 8. ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
 9. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
 10. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
 11. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 12. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΞΙΑΣ
 13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360•

 

Ποσοστά Ενίσχυσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται στο 70% του προϋπολογισμού, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης.

Περιφέρειες Μέγιστη Ένταση Περιφερειακών Ενισχύσεων
Μεγάλες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις Μικρές & Πολύ Μικρές επιχειρήσεις
Βόρειο Αιγαίο 60% 70% 75%
Νότιο Αιγαίο 40% 50% 60%
Κρήτη 50% 60% 70%
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 50% 60% 70%
Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
Δυτική Μακεδονία 40% 50% 60%
Ήπειρος 50% 60% 70%
Θεσσαλία 50% 60% 70%
Ιόνια Νησιά 40% 50% 60%
Δυτική Ελλάδα 50% 60% 70%
Στερεά Ελλάδα 40% 50% 60%
Πελοπόννησος
Δήμοι Μεγαλόπολης , Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας 50% 60% 70%
Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία 40% 50% 60%
Αττικής Δυτικός Τομέας Αθηνών 15% 25% 35%
Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/Νήσων 25% 35% 45%

 

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 80% του Χ.Π.Ε. (παραπάνω πίνακα). Μόλις κοινοποιηθεί το Αναπτυξιακό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης προβλέπεται προσαύξηση 10% επί της μέγιστης έντασης ενίσχυσης για τις μελλοντικές περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (η ανώτατη επιχορήγηση για την περιοχή του Β. Αιγαίου ορίζεται σε 75%), με αποτέλεσμα το ποσοστό επιχορήγησης να ανέρχεται έως και 75% για τις Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
Επιλέξιμες προς ενίσχυση από τα καθεστώτα του νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους. Ενώ στο καθεστώς Νέο “Επιχειρείν”, δικαιούχοι είναι οι υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις.

Είδη ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου:

Επιχορήγηση, για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 80% του Χ.Π.Ε. Για να λάβει μια επιχείρηση ποσοστό ενίσχυσης στο 100% το ποσοστού που ορίζεται στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το αντίστοιχο καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο στο καθεστώς Νέο Επιχειρείν ή στο καθεστώς Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές (ορεινές, νησιωτικές, παραμεθόριες, πληγείσες από φυσικές καταστροφές).
 • Να υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (στο 90% του Χ.Π.Ε).
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο που αφορά σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους
 • Για να μπορεί μια επιχείρηση να αιτηθεί την ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης θα πρέπει να ανήκει στις Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις.

• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού.

•Φορολογική απαλλαγή, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιημένων προ φόρου κερδών.
• Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας
• Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που αφορά μόνο τις επενδύσεις στο καθεστώς «ΝέoΕπιχειρείν»

Επιλέξιμοι φορείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Ελάχιστο & Μέγιστο ύψος επενδύσεων

Οι επιλέξιμοι φορείς που καλύπτει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Ατομική επιχείρηση, Εμπορική εταιρεία, Συνεταιρισμός, Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016, Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις.

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των €1.000.000.
 • Μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των €500.000.
 • Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €250.000.
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €150.000.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοινσεπ) Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των €50.000.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα €10.000.000, με εξαίρεση το καθεστώς “Νέο επιχειρείν, όπου το μέγιστο ποσό ενίσχυσης δε δύναται να υπερβαίνει τα 5.000.000€ και το καθεστώς “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση”, όπου το ύψος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με ειδική Υπουργική Απόφαση.

Ιδία Συμμετοχή

Η συμμετοχή της επιχείρησης στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή (άρθρο 14 παρ. 14 Γ.Α.Κ.).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α. Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

– Επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Tα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

– Επιλέξιμες δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

– Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται για περίοδο 2 ετών

Β. Επιλέξιμες Δαπάνες ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ.
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες για καινοτομία σε ΜΜΕ.
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία.
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Μέγιστο ύψος μέχρι 5% του προϋπολογισμού και έως του ποσού των 100.000 ευρώ. Ενίσχυση 30% του κόστους για τις μεγάλες και 40% του κόστους για τις μεσαίες και 50% του κόστους για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εφόσον χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις και αφορούν σε αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγή θερμότητας/ψύξης για ιδία χρήση, ή αφορούν σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα ή παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων.
 • Δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), μόνο σε πρόσφατα εγκατεστημένη ή ανακαινισμένη δυναμικότητα παραγωγής.
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων.
 • Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, που εμπίπτουν πλήρως σε μία από τις κατηγορίες: βιομηχανικής έρευνας, πειραματικής ανάπτυξης, μελετών σκοπιμότητας.
 • Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Δαπάνες για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση και εργαζομένους με αναπηρία.

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Εισάγονται βελτιωμένες και ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων, ανάλογα με το επιλεγόμενο καθεστώς, θα γίνεται είτε τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, δηλαδή με συγκριτική κατάταξη των επενδυτικών σχεδίων, είτε με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, δηλαδή ανεξαρτήτως των λοιπών προτεινόμενων επενδύσεων.