ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360°

Η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας είναι ο σκοπός του παρόντος καθεστώτος.

Δικαιούχοι

Φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου:

α. Εμπορική εταιρεία,   

β. Συνεταιρισμός,  

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών  (Ομ. Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),   

δ. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,  

ε. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,   

στ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:  

    στα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,  

    στβ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,   

    στγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 22,   

 

Εξαιρούνται:

α. επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί, κατά την υποβολή της αίτησης επενδυτικού σχεδίου, διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf),   

β. οι προβληματικές επιχειρήσεις

γ. επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης: γα. Έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή γβ. αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την ως άνω επιχειρηματική εγκατάσταση, για περίοδο δύο (2) ετών, μετά από την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης,  

δ. επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου, βάσει σχετικής σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών. 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1.  Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 2.  Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 3. Λοιπές δαπάνες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες για καινοτομία, δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης κ.α.

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

Κατηγορία επιχείρησης  Φορολογικές Απαλλαγές  Επιχορήγηση  Leasing 
Μικρή 100% ΧΠΕ  80% ΧΠΕ 

100% υπό προϋποθέσεις* 

100%  ΧΠΕ 
Μεσαία 80% ΧΠΕ  

100% υπό προϋποθέσεις* 

- 

80% ΧΠΕ 

100% υπό προϋποθέσεις*

Μεγάλη 80% ΧΠΕ 

100% υπό προϋποθέσεις* 

- 

80% ΧΠΕ  

100% υπό προϋποθέσεις*

Ανώτατο ποσό των ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιο: € 10.000.000

 

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων προβλέπονται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:

 1. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, 
 2. Παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή περιοχές σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα, 
 3. Νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και 
 4. Κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. 

Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο, εξαιρουμένων όσων εμπίπτουν σε άλλα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου και συγκεκριμένα

 • στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας
 • της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας
 • της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων
 • των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Στο συγκεκριμένο καθεστώς αναμένεται να υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για 

α) Επενδύσεις σε αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης (γήπεδα 5χ5, κολυμβητήρια)

β) Επενδύσεις στην υγεία και την κοινωνική μέριμνα (κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, Στέγες Διαβίωσης Υποστηριζομένων ατόμων)

γ) Επενδύσεις στον τομέα της ενημέρωσης και της πολιτιστικής παραγωγής (δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων, υπηρεσίες βιβλιοθηκών και δραστηριότητες μουσείων)

δ) Επενδύσεις στην Αποθήκευση και σε Υποστηρικτικές προς τις μεταφορές δραστηριότητες (Μαρίνες, Υδατοδρόμια, χώροι στάθμευσης κατ’ εξαίρεση, σταθμοί επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων κ.α.)