Νέο Μεγάλο Πρόγραμμα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜΜΕ – Λήξη υποβολής: 22/3/24

Σκοπός

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ, οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Παρασκευή 22.3.2024

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να έχει συσταθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ή να δεσμευθεί ότι θα συσταθεί έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. (Υπό ίδρυση)
 • Να μην έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (να μην έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). (Νεοσύστατες)
 • Να δεσμεύεται ότι θα δραστηριοποιηθεί αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης. (Υπό ίδρυση)
 • Να δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης. (Νεοσύστατες)
 • Να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης.
 • Να μη συμμετέχει Φυσικό/Νομικό Πρόσωπο ως εταίρος/μέτοχος σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης..
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Να διαθέτει εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
 • Να προσκομίσει Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσει στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.
 • Να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% αυτής.
 • Να λειτουργεί ή να δεσμεύεται ότι θα λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον/στους ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας με σχετική τεκμηρίωση.
 • Να λειτουργεί ή να προτίθενται να λειτουργήσει αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.),Ομόρρυθμη Εταιρία. Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.), Ατομική Επιχείρηση, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Συμβολαιογραφική Εταιρεία του Π.Δ. 284/1993, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)] και να τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 • Να διαθέτει ή να δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία
 • Να έχει εγγραφεί ή να δεσμεύεται ότι θα εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.
 • Ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης να μην ταυτίζεται ή να δεσμεύεται ότι δεν θα ταυτίζεται με την κατοικία του Δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).
 • Να μη συστεγάζεται ή να δεσμεύεται ότι δε θα συστεγάζεται με άλλη επιχείρηση, κατά τρόπο που θα επέτρεπε τη χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση.

Δικαιούχοι

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.

Κατηγορία Α.  Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης της Δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα  δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Κατηγορία Β.  Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης 18/12/2023). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.  Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση.

Προϋπολογισμός – Ένταση Ενισχύσεων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως 400.000€

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

 • 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά
 • επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες – Διάρκεια έργων

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ / ΟΡΙΑ
1 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος Έως 80% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
2 Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων  
  Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός
Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
Ψηφιακός Εξοπλισμός γραφείου έως 10.000€
Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 10.000€
3 Δαπάνες Μεταφορικών Μέσων –  υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα Έως 50.000€
4 Δαπάνες Λογισμικού Έως 10.000€
  Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού  
Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία  
5 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Έως 5.000€
  Υπηρεσίες εγκατάστασης, Παραμετροποίησης Λογισμικού/ Εφαρμογών – Εκπαίδευση χρηστών  
Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού  
6 Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Έως 3.000€
7 Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Έως 30.000€
  Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου  
Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη Έως 3.000€
Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης & Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Έως 10.000€
Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας  
Μελέτες / έρευνες αγοράς  
8 Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης Έως 10.000€
  Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης  
Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις  
Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή  
Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού  
  Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας έως 20.000€ Έως 20.000€
9 Έμμεσες Δαπάνες Υποχρεωτική κατηγορία
  Έμμεσες Δαπάνες 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (18/12/2023)

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.


Η VAPGROUP στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της στα προγράμματα ΕΣΠΑ, αναλαμβάνει την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας.  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε  μαζί μας, τηλ. 2610 346 500  κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr