Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ο στρατηγικός στόχος της VAPGROUP είναι η μέγιστη δυνατή εμπλοκή της εταιρίας σε έναν ικανό αριθμό πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να:

 • Διευρύνει την απαραίτητη τεχνογνωσία και να την μεταφέρει στις δημόσιες και ιδιωτικές οικονομικές δομές στην χώρα μας
 • Ανταλλάξει εμπειρία και ικανότητες με άλλους οργανισμούς και εταιρίες από άλλες χώρες της ΕΕ
 • Βελτιστοποιήσει την συμμετοχή των ελληνικών ΜΜΕ και οργανισμών σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους

Οι τομείς εμπλοκής μας είναι οι ακόλουθοι:

 • Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ)
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Καινοτομία
 • Περιβάλλον

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων που, μεταξύ των άλλων είναι οι εξής:

 • Έρευνα και Ανάπτυξη
 • Παροχή Συμβουλών σε θέματα Διαχείρισης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διαχείριση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Αξιολόγηση και τεχνική υποστήριξη οργανισμών που εμπλέκονται σε πρωτοβουλίες της ΕΕ