Επιδότηση έως 75% για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία/ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Επιδότηση έως 75% για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία/ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» 

Η Δράση «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027» στοχεύει στη στήριξη πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων ως πρώτη ύλη.

 Σκοπός της Δράσης είναι: 

 • Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα. 
 • Η αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 
 • Η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Επιλέξιμοι Τομείς Δράσης – Προϋποθέσεις:

Ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά) για την παραγωγή τελικών προϊόντων (γεωργικών). 

Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύναται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς: 

 • Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια) 
 • Γάλα 
 • Αυγά 
 • Μέλι 
 • Ζωοτροφές 
 • Δημητριακά 
 • Ελαιούχα Προϊόντα 
 • Οπωροκηπευτικά 
 • Οίνος 
 • Ξύδι 
 • Άνθη 
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά 
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό 

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια:

Οι επιδοτούμενες επενδύσεις στους ανωτέρω τομείς αφορούν επενδυτικά σχέδια κυρίως σε:

 • ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων
 • συγχωνεύσεις μονάδων
 • μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων.

Οι σημαντικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν είναι οι εξής: 

 • να υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού 
 • να αφορούν σε βιώσιμες επενδύσεις 
 • να αφορούν σε επενδύσεις σε επίπεδο χονδρικού εμπορίου 
 • να αφορούν σε επενδύσεις που δεν έχουν περατωθεί φυσικά ή δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή τους ανεξάρτητα αν όλες οι πληρωμές έχουν γίνει από το δικαιούχο. 
 • να αφορούν σε μεταποίηση μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων (εκτός ζωοτροφών) 
 • να υποβάλλονται από δικαιούχους του Υπομέτρου 4.2 του Μέτρου 4 του ΠΑΑ 2014-2020 υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΚΕ θα έχει ολοκληρωθεί το εγκεκριμένο επιλέξιμο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της αίτησης στήριξης που υλοποίησε ο δικαιούχος στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2 και θα έχει οριστικοποιηθεί στο ΠΣΚΕ το αίτημα ελέγχου για την καταβολή της τελικής δόσης της εγκεκριμένης Δημόσιας Ενίσχυσης. 

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός – Ποσοστό Ενίσχυσης :

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης δύναται να κυμαίνεται από 400.001,00 ευρώ μέχρι και 5.000.000,00 ευρώ. 

Τα ποσοστά επιδότησης διαφοροποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή που θα υλοποιηθεί η επένδυση όπως παρακάτω:

 • Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65% 
 • Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50% 
 • Περιφέρεια Αττικής: 40 %

 *+10% για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που έχουν ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και τη μείωση της χρήσης αποβλήτων.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Απόκτηση ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου ή και κτιριακών εγκαταστάσεων). Η δαπάνη για την απόκτηση οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης.
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η αίτηση στήριξης 
 • Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών 
 • Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση: 
 • μηχανολογικού εξοπλισμού μεταποίησης, συσκευασίας και ψύξης 
 • εξοπλισμού εργαστηρίων ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία της μονάδας 
 • εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης 
 • εξοπλισμού εξοικονόμησης ύδατος, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης 
 • εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης 
 • εξοπλισμού επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης 
 • εξοπλισμού γραφείων και μηχανογράφησης, όπως προμήθεια τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης κλπ 
 • Προμήθεια μέσων εξωτερικής μεταφοράς και ειδικότερα καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 • φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου 
 • ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης 
 • βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων 
 • αυτοκίνητα ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων 
 • οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία 
 • Προμήθεια μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά, κλπ). 
 • Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας, εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου 
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας 
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας 
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος. 

Κριτήρια Επιλογής:

Τα επενδυτικά σχέδια θα επιλέγονται στη βάση κριτηρίων επιλογής που θα στηρίζονται στις εξής αρχές και προτεραιότητες:

 • Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή όπως πλημμύρες και πυρκαγιές,
 • Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών,
 • Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον,
 • Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ),
 • Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ),
 • Εξοικονόμηση ύδατος,
 • Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου,
 • Εξωστρέφεια επιχείρησης,
 • Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης.

Η εταιρεία «VAPGROUP – Πετρόπουλος Βασίλης», στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας.  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  μπορείτε να καλέσετε στο τηλ.: 2610 346 500, ή στο κιν.: 6944 71 54 54 ή να στείλετε το μήνυμά σας στο email: vasp@vapgroup.gr