Έκλεισαν οι 2 Προσκλήσεις υποέργων του Προγράμματος “Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα”

Ολοκληρώθηκε οι περίοδος υποβολής για 2 Προσκλήσεις του Προγράμματος “Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών

Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, με εξαγωγικό χαρακτήρα και φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου δηλαδή τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ να ανέρχεται σε 166,72 εκ. €.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 31/10/2022
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/01/2023

 

Δικαιούχοι 
 • Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών(Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.
 • Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

1.Ωριμότητα Σχεδίου

2.Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

3.Βιωσιμότητα της επένδυσης

4.Επιλεξιμότητα επένδυσης

 • Τα επιλέξιμα αγροτεμάχια, οι ποικιλίες και τα είδη των φυτών ορίζονται από μελέτη Πανεπιστημιακού Φορέα.
 • Οι προϋποθέσεις επιλογής των πολυετών φυτών ορίζονται από μελέτη Πανεπιστημιακού Φορέα.

 

Ύψος χρηματοδότησης
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΜΕ 500.000,00€ 1.000.000,00€
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ
Αττική
40%
Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη και την
Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο
75%
Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική
Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια
Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική
Μακεδονία
50%

 

5.Γενετική Βελτίωση Ζώων

Στόχος του υποέργου είναι η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του ζωικού κεφαλαίου και η αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου δηλαδή τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ ανέρχεται σε 14,7 εκ. €.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 20/12/2022
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/01/2023

 

Δικαιούχοι
 • Συλλογικά Σχήματα, (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετόχων ανήκει σε Συνεταιρισμούς
 • Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα, που είναι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων.
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα έως την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.
 • Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων.

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας
 • Ωριμότητα πρότασης. Αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής
 • Σύμπραξη φορέων. Προσκόμιση σχεδίου συνεργασίας
 • Επίτευξη των στόχων του ΤΑΑ. Όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας
 • Ανάπτυξη ισχυρών συνεργιών. Όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας και περιλαμβάνει αναφορά σε:
  o Εκτροφές για βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων.
  o Δράσεις που συμβάλλουν στην καινοτόμο αναδιάρθρωση της κτηνοτροφίας και παραγωγή νέων προϊόντων.
  o Δράσεις για την αναβάθμιση της εξαγωγικής δυναμικότητας.

 

Ύψος χρηματοδότησης
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μικρή/Μεσαία 500.000,00€ 2.000.000,00€
Μεγάλη 500.000,00€ 1.000.000,00€
 • Για τη Δράση «Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων» το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ανέρχεται στις 500.000,00€ ανά επιχείρηση ανά έτος.
 • Για τη Δράση «Ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας», το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ανέρχεται σε 1.000.000,00€.

 

Ένταση ενίσχυσης
 • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης: 80%.
 • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων: 80%.
 • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα: 80% του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και 70% για δαπάνες που αφορούν σε ελέγχους αποδόσεων. Εφόσον η ίδια δαπάνη χρησιμοποιείται και για τους 2 σκοπούς η ενίσχυση είναι 80%.
 • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας: 80%.