Προσκλήσεις 5 υποέργων της δράσης: Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα

Δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων οι προσκλήσεις των 5 υποέργων της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 510 εκ €. Συνοπτικά, τα υποέργα που προκηρύσσονται είναι:

 

1.Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, δηλαδή τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται σε 181,5 εκ. €

 

Δικαιούχοι

 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., I.K.E., Α.Ε.), οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία ως εξής:
  o μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με παραγόμενο τελικό γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,
  o μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με τελικό παραγόμενο μη γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,
 •  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., I.K.E., Α.Ε.), οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα.
 • Συλλογικά Σχήματα, (Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις)

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

1.Η τεκμηρίωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια ή εξωτερική χρηματοδότηση 

2. Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

3. Η πρόβλεψη μίας δράσης του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την πράσινη μετάβαση.
• Επεξεργασία βιολογικών Α’ υλών ή Α’ υλών.
• Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.
• Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
• Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων.
• Επενδύσεις σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια.
• Επενδύσεις σε υποδομές ή εξοπλισμός που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.

4. Η πρόβλεψη μίας δράσης του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

5. Τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της επένδυσης (Γενική ρευστότητα, Καθαρό περιθώριο κέρδους, ΕΣΑ (Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης), ΙΑΤ (Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεωλυσίων).

 

Ύψος χρηματοδότησης

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Μικρή 500.000,00€ 7.500.000,00€ 55%
Μεσαία 500.000,00€ 7.500.000,00€ 55%
Μεγάλη 1.000.000,00€ 12.500.000,00€ 45%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

2.Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Στόχος του υποέργου είναι η υλοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται σε 98,1 εκ. €. 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 15/09/2022
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/09/2022

 

Δικαιούχοι

 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., I.K.E., Α.Ε.), οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία ως εξής:
  o μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με παραγόμενο τελικό γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,
  o μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με τελικό παραγόμενο μη γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., I.K.E., Α.Ε.), οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα.
  o η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 5ετής για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
 • Συλλογικά Σχήματα, (Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις)

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Η τεκμηρίωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Η πρόβλεψη μίας δράσης του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την πράσινη μετάβαση.
 • Η πρόβλεψη μίας δράσης του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 • Η τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της επένδυσης.
 • Να μην είναι προβληματικές για την περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

 

Ύψος χρηματοδότησης

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Μικρή 500.000,00€ 3.000.000,00€ 50%
Μεσαία 500.000,00€ 3.000.000,00€ 50%
Μεγάλη 1.000.000,00€ 10.000.000,00€ 40%

 

3.Πράσινος αγρο-τουρισμός

Στόχος του υποέργου είναι η ανάπτυξη του Αγροτικού Τουρισμού και η διασύνδεσή του με την Πρωτογενή Παραγωγή και την Μεταποίηση, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου δηλαδή τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ ανέρχεται σε 49 εκ. €.

 

Δικαιούχοι

 • Νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις πολύ μικρές, στις μικρομεσαίες ή στις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.
  Οι ατομικές επιχείρησης δεν είναι επιλέξιμες.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 1. Η τεκμηρίωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια ή εξωτερική χρηματοδότηση.
 2.  Νόμιμη σύσταση δικαιούχου.
 3. Πράσινη μετάβαση. Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια:
  o Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.
  o Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
  o Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.
  o Επενδύσεις σε ΑΠΕ
  o Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
  o Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.
 4. Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού:
  o Παρουσίαση βιώσιμου πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου λαμβάνοντας υπόψιν την προώθηση της τοπικής γαστρονομίας, της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες και διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς.
 5. Βιωσιμότητα της επένδυσης:
  o Τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της επένδυσης (Γενική ρευστότητα, Καθαρό περιθώριο κέρδους, ΕΣΑ (Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης), ΙΑΤ (Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεωλυσίων).

 

Ύψος χρηματοδότησης

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Πολύ Μικρή/Μικρή 500.000,00€ 7.500.000,00€ 50%
Μεσαία 500.000,00€ 7.500.000,00€ 40%
Μεγάλη 1.000.000,00€ 12.500.000,00€ 30%

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 

 •  55: Καταλύματα
 •  56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (καφέ, εστιατόρια)
 • 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 •  90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
 •  91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
 • 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (Γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, μηχανοκίνητος αθλητισμός, λούνα πάρκ)

 

 

4.Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών

Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, με εξαγωγικό χαρακτήρα και φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου δηλαδή τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ να ανέρχεται σε 166,7 εκ. €.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 31/10/2022
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 22/01/2022

 

Δικαιούχοι 

 • Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών(Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.
 • Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

1.Ωριμότητα Σχεδίου 

2.Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

3.Βιωσιμότητα της επένδυσης

4.Επιλεξιμότητα επένδυσης     

 • Τα επιλέξιμα αγροτεμάχια, οι ποικιλίες και τα είδη των φυτών ορίζονται από μελέτη Πανεπιστημιακού Φορέα.
 • Οι προϋποθέσεις επιλογής των πολυετών φυτών ορίζονται από μελέτη Πανεπιστημιακού Φορέα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Ύψος χρηματοδότησης

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΜΕ 500.000,00€ 1.000.000,00€
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΜΕ
Αττική
40%
Νησιά Αιγαίου Πελάγους (εκτός από την Κρήτη και την
Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο
75%
Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Κεντρική
Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ιόνια
Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Δυτική
Μακεδονία
50%

 

5.Γενετική Βελτίωση Ζώων

Στόχος του υποέργου είναι η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του ζωικού κεφαλαίου και η αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου δηλαδή τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ ανέρχεται σε 14,7 εκ. €

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 20/12/2022
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20/01/2022

 

Δικαιούχοι

 • Συλλογικά Σχήματα, (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετόχων ανήκει σε Συνεταιρισμούς
 • Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα, που είναι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων.
 • Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα έως την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.
 • Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων.

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Ωριμότητα πρότασης. Αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής
 • Σύμπραξη φορέων. Προσκόμιση σχεδίου συνεργασίας
 • Επίτευξη των στόχων του ΤΑΑ. Όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας
 • Ανάπτυξη ισχυρών συνεργιών. Όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας και περιλαμβάνει αναφορά σε:
  o Εκτροφές για βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων.
  o Δράσεις που συμβάλλουν στην καινοτόμο αναδιάρθρωση της κτηνοτροφίας και παραγωγή νέων προϊόντων.
  o Δράσεις για την αναβάθμιση της εξαγωγικής δυναμικότητας.

 

Ύψος χρηματοδότησης

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μικρή/Μεσαία  500.000,00€ 2.000.000,00€
Μεγάλη 500.000,00€ 1.000.000,00€
 • Για τη Δράση «Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων» το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ανέρχεται στις 500.000,00€ ανά επιχείρηση ανά έτος.
 • Για τη Δράση «Ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας», το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ανέρχεται σε 1.000.000,00€.

 

Ένταση ενίσχυσης

 • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης: 80%.
 • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων: 80%.
 • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα: 80% του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και 70% για δαπάνες που αφορούν σε ελέγχους αποδόσεων. Εφόσον η ίδια δαπάνη χρησιμοποιείται και για τους 2 σκοπούς η ενίσχυση είναι 80%.
 • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας: 80%.

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας.  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, τηλ. 2610 346 500  κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr