2 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

2 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ μέσα στον Σεπτέμβριο

2 νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ – Προκηρύσσονται μέσα στον Σεπτέμβριο

1. Ίδρυση Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (με προϋπολογισμό 100 εκατ. €)

2. Ίδρυση Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων (με προϋπολογισμό 150 εκατ. €)

 

Μορφές εταιρειών που μπορούν να επιδοτηθούν:

Ατομικές Επιχειρήσεις, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. του Ν. 4019/2011, Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)

 

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων (και για τα δυο προγράμματα): 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (και για τα 2 προγράμματα): Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ:

 • Εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής κατά την υποβολή του φακέλου
 • Νόμιμη λειτουργία με κατάλληλη άδεια μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης
 • Υποβολή αποκλειστικά μιας επενδυτικής πρότασης ανά Α.Φ.Μ.
 • Επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλο Πρόγραμμα
 • Πραγματοποίηση επένδυσης σε μία μόνο Περιφέρεια

 

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ – Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η συγκεκριμένη δράση συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. € στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού και τη δημιουργία νέων δυναμικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

 • Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω (δυναμικότητα 12 έως 50 κλίνες), Ξενοδοχειακά Τουριστικά Καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, Camping 3 αστέρων και άνω και Ξενώνες Νεότητας.
 • Μη Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και τουριστικές επιχειρήσεις τουλάχιστον 3 κλειδιών, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα (4 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 12 κλινών).
 • Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, ενδεικτικά αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού (θεματικά πάρκα κ.α.) και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων – Ποσοστό Επιδότησης

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 30 χιλ. € έως 400. χιλ. € με  επιδότηση στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
 3. Μεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)
 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 5. Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 6. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding
 7. Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
 8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 9. Έμμεσες Δαπάνες

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ – Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η συγκεκριμένη δράση συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς της Ελληνικής  Οικονομίας, πλην του Τουρισμού.

Ενδεικτικοί τομείς δραστηριότητας που θα επιδοτηθούν:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά/Κατασκευές
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Εμπόριο, χονδρικό και λιανικό
 • Υπηρεσίες

Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 250 άτομα προσωπικό και τζίρο μέχρι 50 εκ. € ή σύνολο ισολογισμού 43 εκ € ) που πληρούν τις προυποθέσεις του Καν. 1407/2013 (De minimis).

Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιδότησης

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός θα κυμαίνεται από 30 χιλ. € έως 400 χιλ. € στον τομέα της μεταποίησης και από 15 χιλ. €  έως 100 χιλ. στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών, με επιδότηση στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόμησης ενέργειας και νερού
 3. Μεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)
 4. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
 5. Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
 6. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding
 7. Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
 8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 9. Μισθολογικό Κόστος & Έμμεσες Δαπάνες

Περισσότερες πληροφορίες, ειδικές συνθήκες και προθεσμίες για καθένα από τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ θα γίνουν γνωστές με την έκδοση του Οδηγού του κάθε προγράμματος.


Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας.  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, τηλ. 2610 346 500  κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr