Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

by filiosgab_j647c827
Η  VAPGROUP  υποστηριζόμενη από έναν ικανό αριθμό συμβούλων και ειδικών, μπορεί να υποστηρίξει όλα τα επίπεδα υλοποίησης επενδυτικών ευκαιριών και σχεδίων. Η εταιρία μας και το καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, αναλύει τις βασικές επενδυτικές ανάγκες, προετοιμάζει τα κατάλληλα βήματα και ακολουθεί τις ενδεδειγμένες διεργασίες για την υλοποίηση των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων.

“Γενική Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) ευρώ.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 25 Μαϊου 2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 30 Ιουλίου 2021

“Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων” Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 25 Μαϊου 2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 30 Ιουλίου 2021

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού-Γ’ Κύκλος”

Προκηρύχθηκε το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 30/09/2021.

Νέος Αναπτυξιακός Ν. 4399/2016

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Top