“Ενίσχυση των ΜΜΕ επιχειρήσεων του τομέα τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Δυτικής Ελλάδας”

by filiosgab_j647c827

“Ενίσχυση των ΜΜΕ επιχειρήσεων του τομέα τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Δυτικής Ελλάδας”

by

by

 

Η δράση αφορά τη στήριξη Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα του τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με έμφαση την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού (μεταποίηση, πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.)

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 10/09/2020

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 29/01/2021

Οι στόχοι της δράσης είναι:

 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Δυτικής Ελλάδας, μέσω της στήριξής τους για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων, εξειδίκευσης και προστιθέμενης αξίας
 • Στήριξη της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Ενίσχυση της Εξωστρέφειας και της Διεθνοποίησης των επιχειρήσεων ΤΠΕ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 3.877.449€.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού, που κυμαίνονται (επιχορηγούμενος π/υ) από 150.000€ έως 1.000.000€.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν δύναται να ξεπερνά τον μέσο όρο του Κύκλου Εργασιών που εμφάνισε η επιχείρηση την τελευταία 3ετία ή 2ετία (ανάλογα με της κλεισμένες διαχειριστικές της). Αν ο προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος από τον μέσο κύκλο εργασιών των παραπάνω ετών, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση του υπερβάλλοντος ποσού της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης.

Ο Χρόνος Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δικαιούχοι της δράσης

 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο οικονομικές χρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις

Όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα.
 • Να έχουν πριν την προκήρυξη της Δράσης κύρια δραστηριοποίηση (παραγωγική μονάδα, μονάδα έρευνα & ανάπτυξης) στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας
 • Να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
 • Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή (Μόνο για Καν. 651/2014, άρθρο 14)
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις, που εξομοιώνονται με αυτές.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες προσωπικού στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο
 • Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και ειδικό λογισμικό στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο έργο
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας (business & marketing plan)
 • Δαπάνες για αγορά τεχνογνωσίας
 • Λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου (δημοσιότητα, ορκωτοί λογιστές, μετακινήσεις, υλικά κλπ)
 • Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες (αναλώσιμα, γενικά έξοδα κλπ) 15% δαπανών προσωπικού
 • Δαπάνες για κτίρια και κτιριακές διαμορφώσεις και υποδομές, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
 • Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
 • Δαπάνες για την εκπαίδευση προσωπικού
 • Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις

 

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Τηλ. (+30) 2610 346500 Κιν. (+30) 6944 71 54 54 e-mail: vasp@vapgroup.gr

 

Top