ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ Κύκλος 2017

Β’ Κύκλος 2017

by filiosgab_j647c827

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ Κύκλος 2017

Β’ Κύκλος 2017

by

by

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι Προγράμματος

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

Μπορούν να συμμετέχουν:

 Κατηγορία Δικαιούχων Α: Ανεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

 Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 Να έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

 Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 22.000,00€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ για το οικογενειακό εισόδημα.

 Να δραστηριοποιηθούν (οι άνεργοι και οι μισθωτοί) επαγγελματικά μόνο σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών).

 Να λειτουργούν σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (χωρίς συστέγαση με άλλες επιχειρήσεις) και σε μια μόνο επαγγελματική εγκατάσταση (μια έδρα επιχειρηματικής εγκατάστασης, χωρίς υποκαταστήματα). Δεν επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

 Να μην έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης (σε επίπεδο φυσικού προσώπου).

 Να μην αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λάβουν σύνταξη γήρατος καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

 Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ή σε Χρηματιστήρια της αλλοδαπής, για επενδυτικούς σκοπούς, δεν εμπίπτει στο συγκεκριμένο περιορισμό.

 Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός Δράσης

Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών και ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης για όλες τις περιπτώσεις, ανέρχεται στο 100%.

Μέγιστο Ύψος Επιδότησης

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000 έως 25.000€. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού των 25.000€ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως 40.000€, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων έως 50.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 Λειτουργικά έξοδα έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.

 Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.

 Δαπάνες για αμοιβές τρίτων έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.

 Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία-εταίρων) έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.

 Προμήθεια αναλωσίμων έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.

 Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας έως 12.000€.

 Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.

 Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου.

Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων ορίζεται σε 24 μήνες.
Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να μην κλείσουν για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Για όλους τους υπόλοιπους η δέσμευση είναι ένα (1) έτος.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων.

3 κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5/7/2017. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5/7/2017 – Λήξη 9/8/2017

 2η περίδος υποβολής: Έναρξη 6/9/2017 – Λήξη 11/10/2017

 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8/11/2017 – Λήξη 13/12/2017      

 Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (B κύκλος) – 3η τροποποίηση

 Συχνές ερωτήσεις

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ επικοινωνήστε με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο Τηλ. (+30) 2610 346500     Κιν. (+30) 6944 71 54 54
e-mail: vasp@vapgroup.gr

Top