Χρηματοδότηση και Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Η VAPGROUP είναι εξειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Μέσω του επιστημονικού της δυναμικού αλλά και βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της σε ζητήματα οικονομικών ενισχύσεων των επιχειρήσεων, είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου για την χρηματοδότησή του μέσω Εθνικών Προγραμμάτων Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων όπως είναι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020, Νέος Επενδυτικός Νόμος 4399/2016, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, κλπ).

Συγκεκριμένα η μεθοδολογία που ακολουθούμε για κάθε ιδιώτη ή επιχείρηση προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από κάποιο εθνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Ενημέρωση – Ανάλυση υπαγωγής της επιχείρησης στο κατάλληλο επιδοτούμενο πρόγραμμα
Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει μία λεπτομερή ενημέρωση της επιχείρησης σχετικά με τους στόχους του προγράμματος, τα όρια χρηματοδότησης που περιλαμβάνει και τους στόχους του. Εξετάζεται η δυνατότητα της επιχείρησης να χρηματοδοτηθεί τόσο νομικά όσο και χρηματοοικονομικά.

Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου – Σύνταξη πρότασης επένδυσης και υποβολή φακέλου
Κατά την διάρκεια αυτού του σταδίου, που αποτελεί και το κύριο βήμα ανάπτυξης του σχεδίου χρηματοδότησης, τα στελέχη της εταιρείας μας βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον επενδυτή έτσι ώστε να εξειδικευθούν οι στόχοι της επένδυσης, το περιβάλλον λειτουργίας της επιχείρησης, ο κλάδος που αυτή ανήκει, τυχόν ανταγωνιστές της, αξιολόγηση κινδύνων βιωσιμότητας της προτεινόμενης επένδυσης κλπ. Παράλληλα συλλέγονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται και συντάσσεται η πρόταση της επένδυσης. Φυσικό ακόλουθο της όλης διαδικασίας είναι η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας και η παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης της πρότασης.

Υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου – Υποβολή ζητούμενων εκθέσεων
Το στάδιο αυτό έπεται της έγκρισης της επένδυσης και η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Τηρώντας απαρέγκλιτα τους οδηγούς υλοποίησης παρακολουθούμε στενά την πορεία υλοποίησης της επένδυσης και συντάσσουμε τις απαραίτητες αναφορές όπως αυτές απαιτούνται από τις προδιαγραφές του προγράμματος χρηματοδότησης.

 


Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας,  τηλ. 2610 346 500 κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr