Νέος Αναπτυξιακός Ν. 4887/2022

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ν.4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου ορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής καθώς και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Μέσω του εν λόγω πλαισίου, εισάγονται δεκατρία νέα καθεστώτα ενισχύσεων που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε όλους τους τομείς […]

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ν.4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη Read More »

Νέο Μεγάλο Πρόγραμμα για τουριστικές Επιχειρήσεις

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Παράταση μέχρι τις 29/12/2023 για το Καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου   Β’ κύκλος Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 12/6/2023 Λήξη υποβολής αιτήσεων: 29/12/2023 Η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Read More »

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών, είναι ο σκοπός του παρόντος καθεστώτος Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων Α. Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το καθεστώς, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Read More »

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ

Η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και της αλιείας είναι ο σκοπός του παρόντος καθεστώτος   Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων A. Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το καθεστώς, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ Read More »

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Παράταση μέχρι τις 29/12/2023 για το Καθεστώς “Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα”   Β’ Κύκλος Άνοιγμα υποβολής αιτήσεων: 1/6/2023 Λήξη υποβολής αιτήσεων: 29/12/2023 Η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης είναι ο σκοπός του παρόντος καθεστώτος, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Read More »

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων

ΨΗΦΙΑΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, τη χρήση τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, είναι ο σκοπός του παρόντος καθεστώτος.   Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων Α. Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι

ΨΗΦΙΑΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Read More »

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων είναι ο σκοπός του παρόντος καθεστώτος.   Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων  Α. Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το καθεστώς είναι οι φορείς

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Read More »

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας είναι ο σκοπός του παρόντος καθεστώτος. Ενισχύεται η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.   Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων Δικαιούχοι του παρόντος καθεστώτος είναι υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Read More »

Ψηφιακές Συναλλαγές

ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης είναι ο σκοπός του παρόντος καθεστώτος. Στόχος του είναι η στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών που επηρεάζονται από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.   Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων Δικαιούχοι του καθεστώτος είναι: α. οι Πολύ Μικρές, Μικρές και

ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Read More »

ΕΡΕΥΝΑ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και προωθούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών και τεχνολογιών που βελτιώνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και καθιστούν την παραγωγή αποδοτικότερη, είναι ο σκοπός του παρόντος καθεστώτος/   Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων Α. Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το καθεστώς είναι

ΕΡΕΥΝΑ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Read More »