Προαναγγελία «Δράση ενίσχυσης/επιχορήγησης κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΑΛΟ) – Περιφέρεια Αττικής»

Στόχος του προγράμματος

Στόχος της Δράσης θα είναι η υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών υπό σύσταση και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και μέσω αυτής στην ενίσχυση της απασχόληση.

 

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες θα αφορούν ενδεικτικά στους τομείς:

  • κυκλική οικονομία
  • δραστηριότητες υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευση
  • δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
  • δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
  • δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες, διασκέδαση και αθλητισμός

 

Δικαιούχοι της δράσης

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο με πιστοποιητικό εγγραφής σε ισχύ.
  • Υπό σύσταση επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο, μετά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

 

Προϋπολογισμός – Ποσοστά επιδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 5.000.000€.

 

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται από 25.000€ έως 70.000€.

 

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ως εξής:

  • 30% για υπό σύσταση επιχειρήσεις
  • 70% για υφιστάμενες επιχειρήσεις

 

Επιδοτούμενες δαπάνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΤΑΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος

Νεοπροσλαμβανόμενου άνεργου Προσωπικού (ανέργου εγγεγραμμένου στη ΔΥΠΑ)

100%
Πλήρες Μισθολογικό Κόστος υφιστάμενου Προσωπικού

 

100%
Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου

Αφορά: Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, κοινή ωφέλεια, προβολή, δικτύωση κ.α.).

Εφαρμόζεται Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου – απλοποιημένο κόστος (40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού) – Υποχρεωτική κατηγορία δαπάνης

100%

Σημαντικές πληροφορίες

  • Η Δράση θα υπαχθεί στο καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, σύμφωνα με το οποίο οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 300.000€

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, τηλ. 2610 346 500 κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr