Πρόγραμμα Κοιν.Σ.Επ – «Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων» – Περιφέρεια Κρήτης

Στόχος του προγράμματος 

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών νέων ή και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  

 Ειδικότερα μέσω της δράσης επιδιώκεται να επιτευχθεί : 

 • Η στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 
 • Η μείωση της ανεργίας. 
 • Η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.CRETE_4.1.2 – «Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων» 
 • Η βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Κρήτη. 
 • Η ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων. 
 • Η μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν. 

 Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων υποβολής: 10/07/2024 

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων υποβολής: 25/09/2024 

 

Δικαιούχοι της δράσης 

Α. Υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο: 

Υπό σύσταση Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. οι οποίοι θα συσταθούν και θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Υπό Σύσταση φορέων Κ.ΑΛ.Ο είναι οι ακόλουθες: 

 1. Οι υπό σύσταση Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. κατόπιν της δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης και πριν την υποβολή της αίτησής τους στην δράση. 
 2. Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. 
 3. Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας που αφορούν όλους τους ΚΑΔ πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι όλες οι περαιτέρω αναλύσεις των ΚΑΔ 01,02,03,05,06,12,97,98,99,00 είναι μη επιλέξιμες. 
 4. Να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κρήτης. 
 5. Να δημιουργήσουν μία τουλάχιστον νέα θέση εργασίας που να αντιστοιχεί σε δεκαοχτώ (18) ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας. 
 6. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής. 
 7. Να τηρήσουν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β’ ή Γ’ κατηγορίας βιβλία) του ΚΦΑΣ. 
 8. Να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα αποκτώντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον/στους ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους. 
 9. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Οι δικαιούχοι δύναται να ξεκινήσουν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου πριν την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, με δική τους ευθύνη. 
 10. Να περιλαμβάνονται στις Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (και στο Παράρτημα V της παρούσας). 
 11. Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη. 
 12. Να δεσμευτούν ότι το επιχειρηματικό τους σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 
 13. Κάθε επιλέξιμο φυσικό / νομικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου, επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων. 
 14. Στην περίπτωση που ο υπό σύσταση φορέας Κ.ΑΛ.Ο. θα λάβει τη νομική μορφή της Κοιν.Σ.Επ. τότε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στην υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα. 
 15. Να αναφέρουν στην υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης τα μέλη (φυσικά ή νομικά) του υπό σύσταση φορέα Κ.ΑΛ.Ο. Σημειώνεται ότι για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας απαιτείται η συμμετοχή σε αυτήν τουλάχιστον πέντε (5) φυσικών ή νομικών προσώπων, για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης τουλάχιστον επτά (7). Στην περίπτωση του Συνεταιρισμού Εργαζομένων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον τριών (3) φυσικών προσώπων.CRETE_4.1.2 – «Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων» 
 16. Για τις υπόλοιπες νομικές μορφές των υπό σύσταση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ισχύει η νομοθεσία που διέπει τη σύσταση και λειτουργία τους. 
 17. Κατά την συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου και το σχεδιασμό του νέου φορέα Κ.ΑΛ.Ο. θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο νόμος 4430/2016. 
 18. Να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.). 
 19. Να μην διακόψουν τη λειτουργία τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για 1 (ένα) έτος μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης. 
 20. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Κρήτης. 
 21. Να μην ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, το οποίο εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης)

 

Β. Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο

Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο ορίζονται οι φορείς που έχουν συσταθεί πριν την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής  των φορέων ΚΑΛΟ που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 1. Να λειτουργούν νομίμως με τη μορφή του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016), άρθρο 3, παρ. 1 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016). 
 2. Να διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πιστοποιητικό μέλους για το τρέχον έτος (το πιστοποιητικό μέλους αφορά φορείς με εγγραφή στο Μητρώο πάνω από ένα έτος). 
 3. Να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. 
 4. Να δημιουργήσουν μία τουλάχιστον νέα θέση εργασίας που να αντιστοιχεί σε δεκαοχτώ (18) ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας. 
 5. Να περιλαμβάνονται στις Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Παράρτημα V της παρούσας). 
 6. Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας που αφορούν όλους τους ΚΑΔ πλην αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κρήτης. Επισημαίνεται ότι όλες οι περαιτέρω αναλύσεις των ΚΑΔ 01,02,03,05,06,12,97,98,99,00 είναι μη επιλέξιμες. 
 7. Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα δηλούμενο επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την ηλεκτρονική υποβολή της επενδυτικής πρότασης και να δραστηριοποιούνται για τον επιλέξιμο ΚΑΔ έχοντας έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης. 
 8. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης στον/στους ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκησηCRETE_4.1.2 – «Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων» των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με σχετική τεκμηρίωση. 
 9. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Οι δικαιούχοι δύναται να ξεκινήσουν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου πριν την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, με δική τους ευθύνη. 
 10. Να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη. 
 11. Να δεσμευτούν ότι τα επιχειρηματικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 
 12. Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ. 
 13. Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.). 
 14. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά λογιστικά βιβλία (πρώην Β’ ή Γ’ κατηγορίας βιβλία) του ΚΦΑΣ. 
 15. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
 16. Να μην διακόψουν την λειτουργία τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για ένα (1) έτος μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης. 
 17. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά. 
 18. Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχουν λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί. 
 19. Να τηρούν και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 
 20. Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα για τους λόγους του αρ. 39 παρ. 1 Ν. 4488/2017 τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: 
 21. Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) 
 22. Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι) 
 23. Να μην εντάσσονται και να μην ενταχθούν σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, το οποίο εκμεταλλεύεται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης)
 24. Να μην προβούν σε μείωση προσωπικού κατά το διάστημα υλοποίησης της δράσης, υπολογιζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.                  

 

Προϋπολογισμός – Ποσοστά επιδότησης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης είναι 2.000.000€. 

 Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται από 25.000€ έως 70.000€. 

 Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ως εξής: 

 • 30% για υπό σύσταση επιχειρήσεις (Κατηγορία Α. Υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο) 
 • 70% για υφιστάμενες επιχειρήσεις (Κατηγορία Β. Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο) 

 

Επιδοτούμενες δαπάνες 

Κωδικός 

Κατηγορίας/ 

Υποκατηγορίας 

ΟΠΣΚΕ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΝΤΑΣΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

0.1 
01.09  Πλήρες Μισθολογικό Κόστος 

Νεοπροσλαμβανόμενου άνεργου Προσωπικού (ανέργου εγγεγραμμένου στη ΔΥΠΑ) 

100% 
01.10  Πλήρες Μισθολογικό Κόστος υφιστάμενου Προσωπικού  

 

100% 
10 
10.01  Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου 

Αφορά: Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, κοινή ωφέλεια, προβολή, δικτύωση κ.α.). 

Εφαρμόζεται Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου – απλοποιημένο κόστος (40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού) – Υποχρεωτική κατηγορία δαπάνης 

100% 

 Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 29/05/2024. 

 

Σημαντικές πληροφορίες 

 • Η προθεσμία ολοκλήρωσης της επιλέξιμης περιόδου των έργων, είναι έως 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης. 
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση του Δικαιούχου σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση των ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης δίνεται η δυνατότητα συστέγασης με συναφή σύλλογο ή σωματείο, εφόσον υπάρχει σχετική πράξη παραχώρησης χώρου και προσδιορίζεται με σαφήνεια το ποσοστό (%) των εξόδων το οποίο αφορά στην ΚΟΙΝΣΕΠ. 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας.  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, τηλ. 2610 346 500  κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr